ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»

Шановні колеги!

Маємо честь запросити вас до участі в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи».

Конференція відбудеться 10-11 лютого 2017 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів, практиків із психології, психотерапії, соціальної реабілітації та інших суміжних галузей, волонтерів.

Орієнтовні напрями роботи конференції:

 • Історичні і теоретико-методологічні основи військової психології;
 • Психологічні проблеми військової підготовки та освіти;
 • Проблеми ефективної фахової підготовки військових психологів;
 • Соціально-психологічні засади діяльності військових колективів;
 • Соціально-психологічні аспекти військової мобілізації;
 • Психоемоційний стан і поведінка військовослужбовців у бойових умовах;
 • Форми і методи психологічної допомоги учасникам бойових дій, військовим інвалідам та важкопораненим;
 • Психологічні засоби та інструменти подолання посттравматичних розладів (ПТСР);
 • Форми і методи психологічної допомоги сім’ям загиблих військовиків;
 • Проблеми соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб;
 • Соціально-психологічні чинники оптимізації взаємодії військових структур і місцевих громад;
 • Соціально-психологічні аспекти волонтерського руху;
 • Соціально-психологічний зміст громадських уявлень про війну і мир;
 • Технології інформаційно-психологічної війни.

 У ході підготовчої роботи, виходячи з наукових потреб, можливою буде корекція напрямів та змісту роботи конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Пропонуємо такі форми участі в роботі конференції: доповіді на пленарному і виступи на секційних засіданнях, майстер-класи, воркшопи, дискусії.

Плануємо провести круглий стіл «Війна на Донбасі: воювати, прощатися чи миритися?»

Матеріали конференції буде опубліковано у двох виданнях: у збірнику наукових праць «Український психологічний журнал» та у збірнику матеріалів конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

 

Dear colleagues!

We are pleased to invite you to participate in the Second International Scientific and Practical Conference "Military Psychology in terms of war and peace: problems, experience and prospects".

The conference will be held on 10-11 February 2017 at Kyiv National Taras Shevchenko University.

To participate in the conference we invite scientists, lecturers, practitioners of psychology, psychotherapy, social rehabilitation and other related areas, volunteers.

APPROXIMATE AREAS OF THE CONFERENCE:

• Historical, theoretical and methodological foundations of military psychology;

• Psychological problems of military preparation and education;

• Problems of  military psychologists  effective professional preparation;

• Social and psychological foundations   of military staff activities;

• Social and psychological aspects of military mobilization;

• Psycho-emotional state and behaviour of military personnel in combat operations;

• Forms and methods of psychological help for participants of military actions, for military disabled and badly injured;

• Psychological means and tools to overcome post-traumatic disorder (PTSD);

• Forms and methods of psychological help for families of the deceased soldiers;

• Problems of social and psychological adaptation of internally displaced persons;

• Social and psychological factors optimizing interaction of military structures and local communities;

• Social and psychological aspects of volunteer movement;

• Social and psychological content of war and peace public perception;

• Technologies of information and psychological war.

During the preparatory work on the basis of scientific needs, it may be  possible to correct  directions and content of the conference.

Conference languages: Ukrainian, Russian, English.

We offer the following forms of participation in the conference: report on plenary meetings and appearances at sectional meetings, master classes, workshops and discussions.

We plan to hold a round table "The war in Donbas, fight, bid farewell or make peace?"

Materials of the conference will be published in two editions: the collection of scientific works "Psychological Ukrainian Magazine" and in the conference materials collection.

 

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES