Соціальна педагогіка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радоюфакультетупсихології

20 січня 2017 р., протокол № 6

Голова вченої ради факультету психології

_________________   проф. Данилюк І. В.

 

 

 

ПРОГРАМАВСТУПНОГОВИПРОБУВАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

ЗА ОСВІТНЬОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

“СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА”

 

 

Освітній ступінь магістра

 

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму вступного випробування розроблена для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю соціальна робота освітньою програмою соціальна педагогіка освітнім ступенем магістра соціальна педагогіка до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Програма вступного іспиту включає:

 1. Пояснювальну записку (мета, завдання вступного екзамену; основні вимоги до рівня підготовки абітурієнта, шкалу оцінювання, критенії оцінювання)
 2. Зміст програми.
 3. Список рекомендованої літератури.

Мета вступного екзамену: виявити рівень соціально-педагогічних знань, умінь застосовувати теоретичні знання для пояснення та розв’язання конкретних ситуацій соціально-педагогічного процесу.

Завдання вступного екзамену:

-         виявити теоретичні знання категорій і понять соціальної педагогіки, розуміння сутності соціально-педагогічних явищ і процесів, змісту, структури, призначення технологій діяльності соціального педагога й умінь розробляти їх з метою подальшої реалізації на практиці;

-         перевірити розуміння сутності актуальних проблем соціально-педагогічної науки, специфічних особливостей професії соціального педагога, основних напрямів її розвитку, аналітичні здібності, вміння виявляти, диференціювати і класифікувати соціально-педагогічні проблеми вихованців (клієнтів),

-         оцінити знання основ наукових досліджень соціально-педагогічних явищ і процесів і уміння розробляти концептуальний апарат запропонованої теми наукового дослідження.

Основні вимоги до рівня підготовки абітурієнта

Вимоги до рівня підготовки абітурієнта відображають соціальне замовлення на підготовку фахівця за освітнім рівнем бакалавра, що розробляється у сферах праці та професійної підготовки з урахуванням аналізу професійної діяльності випускника вищого навчального закладу освітнього рівня бакалавр соціальної педагогіки, і вимог до особистісних і професійних якостей зазначеного фахівця.

Абітурієнти повинні знати:

-         понятійно-категоріальний апарат соціальної педагогіки;

-         історію розвитку соціальної педагогіки.

-         наслідки впливу різноманітних факторів соціалізації особистості на мікро, мезо, макро, мегарівнях;

-         поняття філософії та теорії соціального виховання, сфери їх застосування;

-         теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з різними віковими групами дітей, підлітків;

-         теоретичні основи соціального виховання;

-         основи законодавства у галузі соціально-правового захисту сім'ї та дитинства (постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань соціального захисту населення);

-         роль, місце та функції сім'ї у розвитку особистості дитини;

-         теоретичні основи роботи в школі, мікрорайоні з важкими підлітками, обдарованими дітьми.

Абітурієнти повинні вміти:

-         аналізувати соціальні явища, процеси, їх роль у суспільному житті країни;

-         застосовувати на практиці набуті знання для вирішення педагогічних, методичних, дослідницьких, організаційних та інших завдань;

-         діагностувати і давати практичні рекомендації із соціально-педагогічних проблем, пов'язаних із сім'єю та особистістю;

-         на рівні адміністрації та працівника, сім'ї та особистості забезпечувати профілактику різноманітних відхилень соціально-педагогічного характеру;

-         виявляти та використовувати можливості соціальних інститутів суспільства у зміцненні авторитету жінки-матері, батька, сім'ї, надавати їм конкретну педагогічну допомогу у вихованні дітей;

-         залучати дітей, підлітків, дорослих до активної культурно-дозвіллєвої діяльності;

-         оперувати положеннями нормативних актів щодо вирішення практичних проблем, пов'язаних з сім'єю, особистістю;

-         впливати, у допустимих межах, на виховання дітей у сімейно-побутовому середовищі, надавати професійну допомогу сім'ям;

-         знаходити взаємопорозуміння та налагоджувати контакти з педагогічно занедбаними підлітками, надавати їм допомогу та підтримку;

-         вирішувати і професійно оцінювати наслідки своєї діяльності.

Усі екзаменаційні завдання вступного іспиту є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит. Підсумкова оцінка вступного іспиту є середньозваженою оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань.

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні вступного іспиту приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в роботі екзаменаційної комісії.

            Іспит проводиться в письмовій формі.

 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 Блок 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Соціальна педагогіка як наука

         Соціальна педагогіка, її сутність, терміни, основні напрями. Предмет, завдання, функції соціальної педагогіки. Місце соціальної педагогіки в системі соціальних та педагогічних наук. Взаємозв'язок соціальної педагогіки з іншими галузями суспільної практики, соціальне виховання. Соціально-педагогічна діяльність. Соціальна робота. Генезис ідей соціальної педагогіки.

Науково-теоретичні основи соціалізації особистості

Основні підходи щодо розуміння процесу соціалізації. Історія питання. Провідні концепції соціалізації особистості. Основні принципи соціалізуючого процесу. Основні компоненти соціалізації. Умови і механізми соціалізації. Соціальна адаптація  активне пристосування індивіда до умов середовища. Основні складові процесу адаптації. Суспільство як середовище здійснення соціально-педагогічної діяльності. Вплив на людину мікро-,

мезо-, макро-, мегафакторів.

Соціалізація як мета соціально-педагогічної діяльності

Філософські, соціологічні, психологічні, педагогічні погляди на сутність соціалізації. Соціалізація як об’єкт дослідження в науках про людину та суспільство. Роль людини в процесі соціалізації. Умови успішної соціалізації в сучасному суспільстві. Соціалізованість як результат соціалізації.

Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога

Історія становлення професії соціального педагога в Україні. Гарантії та права фахівця соціально-педагогічної сфери. Функції та тарифно-кваліфікаційна характеристика соціального педагога. Етичний кодекс та принципи соціально-педагогічної діяльності.

Теоретичні аспекти професійної компетентності соціального педагога

Світові моделі підготовки і стандарти підготовки соціального педагога і соціального працівника. Сфери діяльності та спеціалізація соціального педагога. Етичний та професійний кодекс фахівця соціально-педагогічної сфери. Критерії ефективності роботи соціального педагога.

Наукові підходи соціально-педагогічної підтримки потенційних чи реальних жертв несприятливих умов соціалізації

Предмет та завдання віктимології. Характеристика дітей та молоді з наслідками негативної адаптації та соціалізації. Поняття соціального сирітства: культурно-історичний аспект. Система опікування дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків в Україні і розвинутих країнах світу. Соціальний портрет дітей-сиріт як соціально-демографічної групи: сучасні зарубіжні і вітчизняні наукові дослідження.

Моделі соціального захисту, соціальної допомоги, соціально-педагогічної діяльності, що спрямовані на покращення становища дітей-сиріт. Загальна характеристика прийомної сім'ї як альтернативної моделі утримання дитини в інтернатному закладі.

Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей. Технологія соціально-педагогічної роботи з „дітьми вулиці”

Загальна характеристика соціального становища і соціально-педагогічного розвитку дітей вулиці, безпритульних і бездомних дітей.

Превентивна соціально-педагогічна робота з сім'ями групи ризику (бідність, безробіття, алкоголізм, наркоманія). Соціально-педагогічні характеристика дітей-жертв жорстокого ставлення. Загальна характеристика соціально-психологічних умов розвитку та дітей, яким встановлено інвалідність.

Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей

і талановитої молоді

Обдарованість  загальна характеристика соціально-психологічного розвитку. Критерії оцінки і способи розвитку обдарованості. Створення сприятливого психолого-педагогічного середовища для розвитку творчого потенціалу дитини. Теоретичні підходи соціальної підтримки обдарованих дітей. Сучасні концепції виявлення і розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей.

Основи роботи соціального педагога у навчально-виховних закладах. Школа як відкрита система

Поняття про відкриту соціально-педагогічну систему. Наукові підходи до розробки моделей відкритої школи: історичний аспект. Зарубіжні моделі відкритої соціально-педагогічної системи. Сучасні тенденції і підходи до організації соціально-педагогічної діяльності у середній загальноосвітній школі. Вітчизняні моделі відкритих соціально-педагогічних систем. Основні напрями роботи соціального педагога в школі.

Позашкільні освітньо-виховні заклади та специфіка їх діяльності

Характеристика діяльності позашкільних закладів різнопрофільного типу: будинки, палаци, центри творчості для дітей та юнацтва. Зміст поняття «додаткова освіта». Зміст, форми, методи і основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в умовах позашкільних освітньо-виховних закладів. Новітні соціально-педагогічні технології у змісті виховної роботи позашкільних закладів. Типологія дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. Основні завдання організації соціально-педагогічної діяльності. Форми і методи роботи з різними категоріями дітей. Кращий досвід діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

Блок 2. ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Практика соціального виховання в період первіснообщинного ладу. Зародження соціально-педагогічних ідей в період Стародавнього світу

Архаїчний період в історії соціальної педагогіки. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. Особливості соціального виховання на різних етапах первіснообщинного ладу. Філантропічний період в історії соціальної педагогіки. Благодійність у державах Стародавнього Сходу. Соціально-педагогічні погляди Конфуція («Бесіди і судження»). Зародження елементів соціальної педагогіки у творчості давньогрецьких та давньоримських мислителів. 

Ідеї та практика соціального виховання в епоху європейського Відродження

Християнська церква як перший соціальний інститут. Соціально-гуманістичні аспекти в поглядах вчених ХІV ХVІ ст. (Вітторіно де Фельтре, М. Монтень). Т. Мор і Т. Кампанелла про справедливий суспільний устрій та соціальне виховання.

Виникнення соціальної педагогіки як окремої галузі знань. Характеристика провідних концепцій соціалізації особистості

Розвиток провідних напрямів соціально-педагогічних досліджень ХVІІІ – ХIX ст. Створення Д. Локком першої світської системи виховання та концепції усунення бідності. Ідея вільного та природовідповідного виховання у творчості Ж. – Ж. Руссо.

Становлення державної системи благодійності у Західній Европі та Росії (з ХVI до середини ХVIII ст.)

Обґрунтування необхідності переходу до нової системи благодійності. Соціальна допомога у Західній Європі. Висвітлення проблем суспільної гармонії та державного виховання у соціально-педагогічній творчості.

Соціальна допомога у найдавніших слов’янських общинах та Київській Русі

Виховання і навчання дітей наших предків. Формування  гуманістичних традицій у давніх слов’ян. Турбота про дітей-сиріт і вдів у східних слов’ян. «Руська правда» Ярослава Мудрого про захист сім’ї та опікунство. Соціально-педагогічні ідеї в основних педагогічних пам’ятках («Бджола», «Повчання дітям» В. Мономаха, «Моління» Данила Заточника, «Ізборнік Святослава» та ін.).

Соціальна педагогіка і соціально-педагогічні дослідження в Україні в епоху Відродження

Філантропічні функції українських братств та їх продовження у братських школах («Порядок шкільний» 1586 р.). Козацька педагогіка про виховання гуманізму і милосердя. Школа, освіта та соціальна допомога в Запорізькій Січі. Павло Алепський про освіту і виховання українців.

Соціально-педагогічні дослідження в Україні в кінці ХVIII – поч. XX ст.

Проблема щастя людини та гармонійного розвитку у творчості Г. С. Сковороди. Висвітлення шляхів запобігання бідності. Т. Г. Шевченко про соціальне виховання. Соціально-педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. М. І. Пирогов про необхідність зв’язку школи з життям. Філантропічна діяльність О. В. Духновича, Х. Д. Алчевської, М. О. Корфа. Соціально-педагогічні погляди С. Русової.

Розвиток системи соціальної допомоги у Радянській Україні. Актуальні проблеми соціальної педагогіки на сучасному етапі

Зарубіжні педагоги-реформатори кн. XIX – поч. XX ст. про громадянське виховання та вплив середовища на формування особистості. Соціально-педагогічні погляди С. Ф. Русової. Соціально-педагогічні погляди Г. Г. Ващенка («Виховний ідеал»). Соціально-педагогічні погляди І. І. Огієнка. Соціально-педагогічні погляди А. С. Макаренка.

 

Блок 3. ДОШКІЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Дошкільна соціальна педагогіка як галузь педагогічного знання та навчальна дисципліна

Методологічні основи дошкільної соціальної педагогіки. Філософські основи виховання дітей дошкільного віку. Предмет і функції дошкільної соціальної педагогіки. Дитинство як феномен соціального розвитку, самоцінність і унікальність дошкільного дитинства. Становлення дошкільної педагогіки як науки. Теорія соціокультурного спадкоємства. Цілісний і діяльнісно-особистісний підхід у сучасній педагогіці дошкільного дитинства (Л. С. Виготський, А. В. Запорожець, О. М. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін, А. В. Петровський і ін.). Джерела дошкільної соціальної педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження в дошкільній соціальній педагогіці.

Вітчизняні і зарубіжні дослідження з проблеми соціалізації та індивідуалізації дитини в період дошкільного дитинства

Чинники розвитку особистості дитини. Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт виховання. Зарубіжні дослідження з проблеми соціалізації та індивідуалізації дитини в період дошкільного дитинства. Вітчизняні дослідження з проблеми соціалізації дитини. Дошкільний вік як період первинного становлення особистості і виховання гуманістично спрямованих відносин зі світом.

Поняття про мету виховання, її об'єктивний характер. Визначення мети виховання соціальним замовленням суспільства і особливостями розвитку дитини дошкільного віку. Історична трансформація мети виховання. Видатні педагоги минулого: Я. А. Коменський, І. Песталоцці, Ф. Фребель, М. Монтессорі, К. Д. Ушинський, К. Н. Вентцель і ін. про мету виховання. Гуманізація мети і принципів педагогічної роботи з дітьми. Завдання виховання дітей дошкільного віку.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Теоретичні основи фізичного виховання (П. Ф. Лесгафт, Т. І. Осокіна, І. М. Сєченов, Г. П. Вертко, І. П. Паків і ін.). Завдання, зміст і засоби фізичного виховання. Режим дня дошкільника, його значення для фізичного і загального розвитку. Формування культурно-гігієнічних навичок. Місце рухової діяльності в режимі дня. Умови, що сприяють фізичному розвитку. Роль педагога у формуванні у дошкільників здорового способу життя.

Трудове виховання дітей дошкільного віку

Теоретичні основи трудового виховання дітей дошкільного віку. Становлення теорії трудового виховання дошкільників у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Становлення компонентів трудової діяльності в дошкільному дитинстві (Я. З. Неверович, В. Г. Нечаєва). Елементарна трудова діяльність дошкільників, її своєрідність. Мета і завдання трудового виховання дітей дошкільного віку. Види праці дітей дошкільного віку, форми його організації в різних вікових групах. Системні знання про працю дорослих і їх роль в трудовому вихованні. Трудове навчання і його вміст в різних вікових групах. Самостійна трудова діяльність дітей і її спрямованість на розвиток активності, ініціативи і творчої індивідуальності. Умови трудового виховання: взаємозв'язок засобів трудового виховання; створення розвиваючого наочного середовища; дотримання гігієнічних вимог до організації дитячої праці; особистісно-орієнтована взаємодія педагога і дітей в різноманітній трудовій діяльності. Діагностика трудової діяльності дошкільника.

Взаємозв'язок народної та дошкільної соціальної педагогіки

Характеристика емпіричних педагогічних знаннь, педагогічного досвіду народу. Народні звичаї, обряди та традиції у формуванні ЗСЖ дитини. Вплив мови, культури народу на створення ідеалу досконалої людини. Напрями виховання дитини у народній педагогіці. Характеристика казки як специфічної форми народної творчості. Народна гра у житті дитини.

Організація цілісного педагогічного процесу ДНЗ

Цілісний педагогічний процес дошкільної установи: теоретичні основи, суть, структура, характеристика основних компонентів, їх взаємозв'язок. Принципи побудови педагогічного процесу в ДОУ. Розвиваюча, особистісно-орієнтована взаємодія вихователя і дітей. Моделі побудови педагогічного процесу: навчальна, комплексно-тематична, предметно-розвиваюча. Гуманізація педагогічного процесу в ДНЗ. Побудова наочно-розвиваючого середовища.

Відповідальне батьківство та розвиток дитини раннього віку. Рекомендації батькам.

Поняття усвідомленого, відповідального батьківства. Загальна характеристика, принципи відповідального батьківства. Вплив батьківських моделей поведінки, “сценаріїв” за Е. Берном на розвиток дитини раннього віку. Стилі батьківського спілкування. Рекомендації батькам – “Ефективні методи виховання та розвиткудошкільників”.

 

Блок 4. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

Особливості практичної діяльності соціального педагога. Організація ведення професійної документації соціальним педагогом загальноосвітнього навчального закладу

Зміст та завдання курсу. Нормативно-правова база соціального педагога. Перелік документів, наказів, листів, які необхідно знати та використовувати у своїй роботі соціальному педагогу. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. Посадова інструкція соціального педагога. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України. Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога.

Статистичний звіт про роботу соціального педагога. Нормативні документи соціального педагога. Зразки типової документації соціального педагога.

Соціальний педагогічний супровід з адаптації дітей до навчання у школі

Соціальний педагогічно-психологічний супровід з адаптації дітей до навчання в школі. Робота з дітьми. Профілактика дезадаптації майбутніх першокласників до школи. Превентивна робота соціального педагога. Робота з майбутніми першокласниками (підготовча група дітей 5-6 років); психологічна діагностика готовності дітей до навчання в школі. Наявність позиції школяра (інтерес до школи, відносне вираження різних мотивів, пізнавальна активність). Довільна регуляція діяльності (уміння довільно керувати своїми діями крок за кроком, інструкцією дорослого, уміння керувати системою умов завдання, переборюючи вплив сторонніх чинників, уміння орієнтуватися у своїй роботі на зразок, точно копіювати його, сформованість передумов навчальної діяльності).

Розвиток пізнавальних процесів (рівні розвитку сприйняття, пам'яті, уважності, мислення, розвиток мовлення). Уміння встановлювати й підтримувати контакти з однолітками. Морфогенетичний розвиток (стан здоров'я, розвиток дрібної моторики, розвиток зорово-рухової координації, особливості моторної диференціації рук, розумова  працездатність і темп навчальної діяльності.)

Особистісні особливості дитини. Консультування батьків майбутніх першокласників, виявлення дітей «зони ризику» щодо дезадаптації до школи і відповідно для адекватної побудови подальшої роботи соціального педагога з дітьми, учителями й батьками.

Особливості соціально-педагогічної та виховної роботи з молодшими школярами. Методи виховного впливу

Врахування вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Істотні зміни у психіці дитини, новоутворення. Довільність дитини – уміння свідомо визначати мету дії, шукати і знаходити засоби її досягнення, долаючи труднощі та перешкоди. Внутрішній план дії – здатність обирати і співставляти варіанти дії, планувати їх порядок і засоби реалізації.

Рефлексія – вміння розглядати та оцінювати власні думки і дії.

Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів. Поступовий перехід від наочно-образного до абстрактного мислення. Здатність третьокласників до складних удосконалень, прийомів класифікації предметів, обґрунтованого доведення, дедуктивних умовиводів. Допитливість молодших школярів. Особистісні зміни у молодших школярів. Засвоєння моральних норм і правил  поведінки. Позитивні вікові риси: співчутливість, допитливість, безпосередність, довірливість. Наслідування. Виражений темперамент, імпульсивність. Загальна недостатність волі, тривалості вольових зусиль. Створення дітьми власних норм поведінки.

Внутрігрупові ролі. Впевненість та невпевненість у собі, почуття власної цінності – формування майбутнього самоствердження особистості.

 

Сім’я та її вплив на соціалізацію та адаптацію особистості молодшого школяра

Сім’я – як мала соціальна група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. Сутність поняття «сімейне виховання». Рольова структура сім’ї. Роль внутрішньосімейних стосунків у соціалізації особистості. Особливості соціалізації дітей в неповних сім’ях.

Особливості шкільної соціалізації дітей молодшого шкільного віку

Теоретичні проблеми педагогічного вивчення шкільної соціалізації. Роль школи в соціалізації особистості учня. Етапи соціалізації учнівської молоді. Основні напрями шкільної соціалізації. Учитель як провідний агент шкільної соціалізації.

Зрушення в діяльності освітніх закладів в Україні та їх педагогічні наслідки. Освітній простір як фактор соціалізації учнів. Школа: сценарії соціалізації дітей. Педагогіка соціалізації в Україні: досвід новаторських шкіл.

Особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

Проблема адиктивної поведінки – поведінки залежної від вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, азартних ігор тощо. Причини виникнення адиктивної поведінки. Схильність до адиктивної поведінки; компоненти: відсутність мотивації досягнення аж до відмови вважати себе суб'єктом діяльності; несформованість функції прогнозування поведінки; низький рівень самоусвідомлення, відсутність навичок рефлексії; низький рівень самоповаги аж до неприйняття образу власного «Я»; самозахист від діяльності при появі труднощів; суперечливість між самооцінкою та рівнем домагань; схильність до втечі від реальності в ситуації фрустрації.

Психолого-педагогічна корекція набуття і прояву адитивної поведінки.

Види пе­дагогічної профілактики адиктивної поведінки. Первинна педагогічна профілактика: виховання антинаркогенної спрямованості особистості, її морально-психологічної стійкості як основного характерологічного утворення, що відіграє вирішальну роль у критичних ситуаціях, ситуаціях вибору. 

Завдання первинної профілактики (для молодшого шкільного віку):

 • формувати моральні поняття, пов’язані з почуттями бережливо­го ставлення до себе, відповідальності за власні вчинки;
 • формувати вміння усвідомлювати себе частиною природи, осмислювати й оцінювати власні можливості;
 • формувати уявлення щодо позитивного та негативного досвіду людської поведінки у ставленні до самої себе та інших людей;
 • формувати необхідні початкові психологічні навички, що мають бути основою формування морально-психологічної стійкості людини;
 • попереджувати ранні прояви неправильних уявлень дитини про деякі шкідливі звички.

Блок 5. СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З ПІДЛІТКАМИ

Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками

Відхилення від процесу соціальної адаптації учня у шкільному середовищі. Тривожність як підґрунтя можливих соціальних девіацій у шкільному середовищі. Проблеми підлітків та молоді. Педагогічна занедбаність.

Технологія соціально-педагогічної діяльності соціального педагога в дитячому будинку сімейного типу

Особливості соціально-педагогічної роботи в дитячих притулках.

Технологія соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку сімейного типу. Соціально-педагогічна робота соціального педагога із підлітками в дитячому будинку сімейного типу.

Соціально-педагогічна робота із підлітками за кордоном

Заходи вживаються для підтримки сімей із дітьми в Бельгії. Соціальна робота в Канаді. Соціальний захист дітей у США. Освітня робота в Голландії.

Соціально-педагогічна взаємодія із підлітками девіантної поведінки

Сутність девіантної поведінки. Визначення норми і патології в соціальному розвитку людини. Види девіацій та їх характеристика.

Робота соціального педагога з молодими інвалідами, хворими учнями

Стратегія соціально-педагогічного супроводу сім'ї, в якій хвора дитина. Стратегія соціально-педагогічної діяльності соціального працівника базового рівня в умовах виконання програми делегування повноважень соціального працівника батькам, які виховують дитину з функціональними обмеженнями.

Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, які повертаються з місць позбавлення волі

Функції соціального педагога у пенітенціарній установі. Стратегічні основи соціально-педагогічної діяльності в умовах пенітенціарних установах. Методика і технологія проведення релаксопедичних сеансів з метою саморегуляції та викорінення шкідливих звичок позбавлених волі.

Робота соціального педагога із безпритульними та бездоглядними підлітками

Безпритульність та бездоглядність як соціальна патологія. Правові та соціально-політичні характеристики безпритульності та бездоглядності підлітків. Класифікація категорій безпритульних дітей. соціально-педагогічна робота з безпритульними.

 

Блок 6. СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ

Соціальний педагог як вихователь та організатор соціально-педагогічної діяльності з учнями старших класів

Загальна характеристика мети та сучасних проблем виховання (сутність виховання; мета виховання в різні історичні періоди; напрями виховання; закономірності та принципи виховання).Особливості виховання учнів старших класів (10-11 класи ЗНЗ). Прагнення до самоствердження.

Особистість соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності.

Особливості соціально-педагогічної роботи із старшокласниками у загальноосвітніх навчальних закладах

Особливості соціально-педагогічної роботи із старшокласниками у загальноосвітніх навчальних закладах. Зміст та напрямки соціально-педагогічної роботи у закладах системи освіти. Методи соціально-педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

Організаційні форми соціально-педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах зі старшокласниками

Особливості соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. Організація соціально-педагогічної діяльності з учнями. Групові методи профілактичної роботи з попередження правопорушень дітей та молоді. Складові профілактичної роботи у сучасній школі. Колектив класу як важливий об'єкт і суб'єкт виховання.

Умови створення здорового морально-психологічного мікроклімату в колективі. Структурна психологія класного колективу, вплив її сили і характеру на важких учнів.

Аналіз сформованості класних колективів у сучасній школі, їх психологічного клімату. Характер стосунків між учнями. Конфлікт як негативне соціальне явище у педагогічному процесі (природа, чинники, причини). Комплексний підхід до розв'язання конфліктів. Корекція конфлікту з допомогою програми “Спілкування”. Використання у профілактичній роботі громадської думки. Умови створення і підтримки позитивного мікроклімату у класних колективах. Роль авторитету в колективі. Лідери, їх конструктивний і деструктивний вплив. Прийоми роботи з ними.

Соціометрична позиція важковиховуваного учня в колективі. Роль педагога в корекції ставлення колективу до важковиховуваного учня як носія опозиційних до існуючої системи навчально-виховного процесу якостей.

Технології профілактики правопорушень серед старшокласників в структурі діяльності соціального педагога

Методи діагностики соціально-дезадаптованої поведінки дітей та підлітків як умови раннього виявлення їх схильності до правопорушень. Виявлення деформованих сфер способу життя підлітків з урахуванням місця, часу та характеру проявів негативних чинників.

Діагностика впливу соціального середовища на підлітків. Криміногенне середовище і підліткова субкультура.

Діагностика мікрорайону. Вивчення соціального паспорту мікрорайону: його населення, наявність соціальної інфраструктури; суб'єктів асоціального впливу на дітей і молодь; суб'єктів і об'єктів виховного впливу на учнів; участі владних структур у здійсненні профілактики правопорушень серед дітей та молоді.

Вивчення часових періодів скоєння протиправних дій учнями протягом доби, тижня, місяця, року. Врахування часових періодів для корекції і прогнозування криміногенної обстановки та координації дій школи, правоохоронних органів, громадськості, побудови корекційної роботи у навчально-виховному процесі.

Методи педагогічної діагностики. Спостереження, анкетування, інтерв'ювання. Соціометричний метод. Тестування. Вивчення учнів у педагогічних ситуаціях (спеціально створені ситуації раптовості, ситуації вибору, ситуації подолання труднощів, ситуації обміну думками, прийом опори на власний досвід, прийом посилення протиріч і т. ін.). Експеримент. Метод незалежних характеристик. Метод рейтингу, рангових оцінок. Метод математичної обробки, статистики. Методи програмування та обробки даних на ЕОМ.

Основні форми профорієнтаційної роботи соціального педагога

Поняття про форми профорієнтаційної роботи. Профорієнтаційна гра. Види профорієнтаційних ігор. Умови та правила проведення. Значення профорієнтаційного заняття в профінформаційній роботі. Методика його підготовки та проведення. Професіографічна зустріч. Основні етапи роботи соціального педагога з підготовки та проведення професіографічної зустрічі. Професіографічна екскурсія. Особливості її підготовки та проведення. Місце професіографічного дослідження в профконсультаційній роботі соціального педагога. Особливості підготовки та проведення профорієнтаційного тренінгу. Особливості профінформаційної роботи соціального педагога в різних соціальних інститутах.

Основні напрями роботи соціального педагога з профорієнтації в соціальних службах молоді. Профорієнтаційна робота соціального педагога в клубах за місцем проживання. Характеристика діяльності соціального педагога в центрах зайнятості. Профконсультація – провідна форма профорієнтаційної діяльності соціального педагога.

 

Блок 7. СОЦІАЛЬНА АНДРАГОГІКА

Предмет та завдання соціальної андрагогіки

Поняття андрагогіки. Андрагогіка як наука, навчальна дисципліна та сфера соціальної практики. Місце андрагогіки в системі людинознавства та в системі педагогічних наук. Основні категорії та принципи андрагогіки. Методи дослідження в сфері андрагогіки. Психофізичні закономірності розвитку дорослої людини. Переваги та протиріччя навчання в дорослому віці.

Навчання дорослих в системі неперервної освіти

Поняття функціональної грамотності та професійної компетентності. Концепція освіти впродовж життя. Сутність, принципи, функції та структура неперервної освіти в Україні. Характеристика формальної, неформальної та інформальної освіти. Міжнародна діяльність в сфері неперервної освіти дорослих. Зарубіжний досвід підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Андрагогіка як галузь соціальної практики

Поняття соціально незахищених верств населення. Особливості навчання соціально незахищених верств населення. Підготовка та перепідготовка безробітних. Андрагогічний підхід до навчання безробітних. Особливості навчання дорослих з функціональними обмеженнями. Специфіка навчання дорослих, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Можливості отримання освіти в місцях позбавлення волі. Специфіка організації навчання колишніх військовослужбовців. Андрагогічні проблеми адаптації до умов іншої лінгвокультурної спільноти. Особливості освіти жінок в контексті соціальної адаптації і захисту.

 

 

Організаційні форми та технології навчання дорослих

Вітчизняні форми навчання дорослих для отримання загально-середньої, професійно-технічної, вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації та їх нормативно-правове підґрунтя. Адаптивні системи навчання дорослих. Модульне навчання як технологія і форма навчання дорослих. Корпоративне навчання в системі освіти дорослих. Бізнес-школи в системі додаткової професійної освіти. Інноваційні технології навчання дорослих (контекстне навчання, дидактична гра, метод проектів, кейс-метод, навчальний тренінг, метод «Дельфі», метод «мозкового штурму»). Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дорослих. Дистанційна освіта. Андрагогічний потенціал неформальної освіти (народні університети, університети «третього віку», дозвілля, освітній туризм, музейна педагогіка, самоосвіта).

Професійна діяльність викладача-андрагога

Андрагог в освітньому просторі сучасного суспільства. Сутність і принципи роботи андрагога. Особливості та вимоги до професійної діяльності педагога в роботі з дорослими (андрагога, геронтолога, соціального працівника). Структура професійної компетентності андрагога. Андрагогічний процес як цілісність і єдність спеціально організованих процесів виховання, навчання й розвитку дорослої особистості. Показники ефективності діяльності андрагога. Ризики в роботі андрагога. Проблеми підготовки кадрів для системи освіти дорослих.

 

Блок 8. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ГЕРОНТОЛОГІЯ

Теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку

Старість як соціально-демографічна проблема. Економічне визначення старості. Історичні витоки визначення поняття «старість».

 

Соціально-психологічні особливості похилого віку

Види старості: хронологічна, фізіологічна, психологічна, соціальна. Мудрість як експертна система знань. Особливості емоційної сфери в старості. Особливості пристосування літніх людей до психосоціальних умов старіння. Зміна статусу. Утруднення, які зустрічаються на шляху практичного рішення професійної зайнятості у похилому віці. Аналіз соціальних теорій старіння і практики організації соціального обслуговування та соціально-педагогічної допомоги особам похилого віку. Теорія соціального визволення чи розсуспільствування. Теорія активності як альтернатива теорії соціального визволення. Законодавча база захисту людей похилого віку.

Організація соціально-педагогічної геронтології

Виявлення реальних потреб похилих людей. Виділення основних блоків соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку. Дослідження форм і методів соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку.

Зміст соціально-педагогічної геронтології

Виявлення умов ефективності соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку. Характеристика умов соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку. Організація соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку.

 

Блок 9. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З ІММІГРАНТАМИ

Міграційні процеси в сучасній Україні

Масштабність імміграційних процесів у сучасному суспільстві. Міграційні процеси в сучасній Україні. Напрями внутрішніх міграційних потоків.

Технології соціальної роботи з вимушеними іммігрантами

Програма з питань міжобщинних відносин. Соціально-педагогічні технології взаємодії з іммігрантами. Процес соціальної адаптації та соціальної реабілітації іммігрантів.

Соціально-психологічні проблеми вимушених іммігрантів

Основні фактори, за якими розрізняються групи й індивідууми, що вступають у міжкультурні зв’язки. Аналіз факторів соціо-культурної адаптації іммігрантів. Взаємовідносини іммігрантів з представниками домінуючої культурної групи.

Технології соціально-педагогічної взаємодії з іммігрантами

Основні вимоги до програми соціально-педагогічної взаємодії з іммігрантами. Основні напрями, форми і методи соціально-педагогічної взаємодії з іммігрантами. Принципи соціально-педагогічної взаємодії з іммігрантами.

Блок 10. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРСТВА

Зміст, методи і форми роботи соціального гувернера

Історичний розвиток гувернерства як системи формування самобутньої особистості. Формування універсальної виховної системи домашнього і шкільного виховання.

Особливості роботи соціального гувернера з різними

категоріями дітей

Формування у дитини самооцінки. Врахування темпераменту дитини в системі гувернерського виховання. Особливості виховання «правопівкульних» та «лівопівкульних» дітей. Особливості виховання обдарованих дітей. Форми і методи роботи соціального гувернера з дітьми, які мають фізичні вади. Робота соціального гувернера з профілактики відхилень у поведінці дитини. активні методи соціально-виховної роботи гувернера.

Методики навчання і виховання дитини в домашніх умовах

Методи формування у дитини навичок самогігієни, особливості фізичного розвитку дитини в сім’ї. Особливості роботи з формування у дитини навичок поведінки на вулиці, в гостях, дома. Методика психолого-педагогічної підготовки дитини до школи. Особливості проведення сімейної дискусії. Методика проведення тренінгових занять в сім’ї з формування комунікативних навичок.

Терапевтичні засоби в роботі соціального гувернера

Особливості організації дозвілля дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Арттерапія в роботі соціального гувернера. Застосування малювання, ліплення, декоративно-ужиткового мистецтва в роботі із вихованцем. Музикотерапія та специфіка її проведення. Казко- та театротерапія як засіб реабілітації особистості.

Авторські розвиваючі ігри Б.Нікітіна. Методики М.О.Зайцева. Програма раннього розвитку Г. Домана. Програма «Монтессорі – педагогіка».

Блок 11. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З БЕЗРОБІТНИМИ

Безробіття як соціальна проблема

Виявлення соціальних проблем, пов’язаних з безробіттям. Добір та проектування форм, методів, технік соціально-педагогічної роботи з розв’язування проблем безробітних, підтримки та супроводу.

Соціальні проблеми безробітних

Аналіз об’єктивних та суб’єктивних факторів утворення соціальних проблем безробітних. Психологічне переживання безробіття. Характер усвідомлення людиною безробітного стану. Прояви хворобливості реакції на безробіття людиною. Етапи переживання безробіття. Комунікативні проблеми. Соціальні проблеми, пов’язані з безробіттям. Об'єктивні соціальні проблеми, пов'язані з зростаючим безробіттям

Діяльність державних і недержавних інститутів в Україні щодо роботи з соціального захисту безробітних

Державні та недержавні служби у сфері зайнятості населення в Україні. Основні функції центрів зайнятості. Державна соціальна політика щодо безробітних громадян та соціальні гарантії. Характеристика технології обслуговування населення у центрі зайнятості. Аналіз функцій та змісту роботи фахівців у ЦЗ. Основні завдання служби зайнятості.

Методи соціально-педагогічної роботи з безробітними

Характеристика методів соціальної роботи з безробітними. Правові методи.

Адміністративні методи. Навчальні методи. Завдання клубів безробітних. Методи роботи з сім’єю безробітного. Методи сприяння пошуку нової роботи. Соціально-психологічні методи.

Форми соціально-педагогічної роботи з безробітними

Форми роботи з безробітними. Системна робота у центрах зайнятості населення. Індивідуальна робота, групова робота. Навчання, профорієнтація, активний пошук роботи, ярмарок вакансій.

 

 

Питанння до іспиту:

 1. Соціальна педагогіка, її  мета, сутність, основні напрями.
 1. Предмет, та основні завдання соціальної педагогіки.
 2. Соціальна педагогіка як наука та практика.
 3. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном.
 4. Міждисциплінарний зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками .
 5. Соціальне виховання як напрям соціальної педагогіки.
 6. Суб’єкти та об’єкти соціально-педагогічної діяльності.
 7. Становлення професії соціального педагога в Україні.
 8. Сфери та функції діяльності  соціального педагога.
 9. Розвиток благодійності в Україні.
 10. Становлення та розвиток соціальної педагогіки в Україні.
 11. Взаємодія соціальних інститутів у підтримці сучасної сім’ї.
 12. Основні види роботи соціального педагога в освітніх закладах.
 13. Нормативно-правові документи в діяльності соціального педагога.
 14. Базові поняття та категорії соціальної педагогіки.
 15. Етичний та професійний кодекс фахівця соціально-педагогічної сфери.
 16. Актуальні проблеми соціальної педагогіки на сучасному етапі.
 17. Розвиток соціальних послуг в Україні.
 18. Особливості професійної діяльності соціального педагога.
 19. Основні напрямки  діяльності соціального педагога в освітньому закладі.
 20. Поняття «важковиховуваний» у соціальній педагогіці.
 21. Науково-теоретичні основи соціалізації особистості.
 22. Основні види та форми соціалізації.
 23. Основні етапи соціалізації дитини.
 24. Особливості соціалізації дітей в неповних сім’ях.
 25. Особливості соціалізації студентської молоді.
 26. Соціально-педагогічна підтримка потенційних чи реальних жертв несприятливих умов соціалізації.
 27. Андрагогіка як галузь соціальної практики.
 28. Андрагогічний підхід до навчання безробітних.
 29. Діяльність державних і недержавних інститутів України щодо соціального захисту безробітних.
 30. Робота соціального педагога із безпритульними та бездоглядними підлітками.
 31. Діяльність соціальних центрів та служб для молоді в Україні.
 32.  Характеристика волонтерського руху в сучасній Україні.
 33. Особливості роботи соціального гувернера з різними категоріями дітей.
 34. Професійний портрет сучасного соціального педагога.
 35. Принципи соціально-педагогічної діяльності.
 36. Державні заклади опіки дітей в Україні.
 37. Ресурси соціально-педагогічної діяльності в Україні.
 38. Діяльність соціального педагога в позашкільних освітньо-виховних закладах.
 39. Приорітетні завдання організації соціально-педагогічної діяльності з молоддю.
 40. Загальна характеристика дітей-сиріт як соціально-демографічної групи.
 41. Діяльність соціального педагога в системі дошкільної освіти.
 42. Функції соціального педагога у пенітенціарній установі.
 43. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей.
 44. Основні форми профорієнтаційної роботи соціального педагога в загальноосвітній школі.
 45. Інклюзивна освіта та її потенційні можливості в Україні.
 46. Система соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді в Україні.
 47. Соціальне сирітство в Україні.
 48. Основні завдання діяльності соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладах.
 49. Проблеми соціально-педагогічної адаптації дітей до навчання в школі.
 50. Характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості.
 51. Профілактика правопорушень серед  старшокласників в структурі діяльності соціального педагога.
 52. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах зі старшокласниками.
 53. Громада як соціалізуючий простір особистості.
 54. Характиристика різних форм девіації неповнолітніх.
 55. Соціальна профілактика як напрям  соціально-педагогічної діяльності.
 56. Основні напрямки соціально-педагогічної роботи з сім'ями «групи ризику».
 57. Сучасні технології соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці».
 58. Технології соціально-педагогічної роботи з  девіантними підлітками.
 59. Особливості соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку сімейного типу.
 60. Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога у закладах освіти.
 61. Соціально-педагогічні аспекти діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 62. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини.
 63. Роль неурядових організацій  у соціально-педагогічній діяльності.
 64. Особливості соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми, які повертаються з місць позбавлення волі.
 65. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.
 66. Діагностика впливу соціального середовища на підлітків.
 67. Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку.
 68. Специфіка соціально-педагогічної діяльності з колишніми військовослужбовцями.
 69. Особливості освіти жінок (жертв насильства) в контексті соціальної адаптації і захисту.
 70. Соціально-педагогічна робота з дітьми внутрішньо-переміщених осіб в сучасній Україні.
 71. Соціально-педагогічна робота із підлітками за кордоном.
 72. Особливості роботи соціального гувернера з різними категоріями дітей.
 73. Соціально-педагогічна робота з людьми старечого віку.
 74. Особливості роботи соціального педагога з людьми з інвалідністю.
 75. Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності з сім’єю.
 76. Особливості соціально-педагогічної роботи в громаді.
 77. Особливості соціально-педагогічної роботи  з підлітками.
 78. Соціально-педагогічна діагностика.
 79. Соціально-педагогічні проблеми вимушених мігрантів.
 80. Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості.
 81. Фахова діяльність соціального педагога в закладах інтернатного типу.
 82. Взаємодія соціальних інститутів у сучасній соціально-педагогічній діяльності.
 83. Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності з дисфункційною сім’єю.

  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Автомонов П. П. Педагогіка діалогу : інновації зарубіжної школи : навчальний посібник / П. П. Автомонов. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 272 с.
 2. Автомонов П. П. Технологія педагогічного успіху : навчальний посібник / П. П. Автомонов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 180 с.
 3. Алексюк А. М. Загальні методи навчання / А. М. Алексюк. – К.: Рад. школа, 1981. – 206 с.
 4. Акмалова А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами / Акмалова А. А., Капицын В. М. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 220 с.
 5.  Богданова І. М. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с.
 6. Власова О. І., Основи психології та педагогіки : педагогіка / О. І. Власова, А. А. Марушкевич. – К. : Знання, 2011. – 333 с .
 7. Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 23.05.1991 № 1060-XII, редакція від 06.09.2014. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
 8. Закон України «Про імміграцію». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2491-14
 9. Історія соціальної педагогіки. Навчально-методичний посібник./ автор-укладач В. В. Тихолаз. – Черкаси, Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – 272 с.
 10. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: підручник / А. Й. Капська., О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола.  – 5-те вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.
 11. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. – Київ: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
 12. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко.  – К.: Знання, 2006. – 447 с.
 13. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.
 14. Поліщук В. А. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. Курс лекцій / В. А. Поліщук, О. І. Янкович. – Тернопіль, ТПДУ, 2009. – 296 с.
 15. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика) / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К.: Університет Україна, 2004. – 408 с.
 16. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навч. посіб. / В. М. Шахрай – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 17. Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи: навчально-методичний посібник  / О. І. Янкович, В. А. Поліщук. – Т.: ТНПУ, 2004. – 394 с.

 

Додаткова:

 1. Ананьева Г. «В старцах – мудрость, а в долголетии – разум»: [о проблемах методико-социальной помощи пожилым] / Г. Ананьева  // Социальная защита. – 1998. – №8. – С.34 – 39.
 2. Анішина Н. Вдосконалення державного регулювання зайнятості молоді  / Н. Анішина, Д. Верба // Україна : аспекти праці. 2003. – № 4. – С.14 – 22.
 3. Бевз Г. М. Соціальне становлення дитини у прийомній сім'ї: соціальний супровід  / Г. М. Бевз, Л. С. Волинець, А. Й. Капська, Н. М. Комарова та ін. – К. : Укр. ін-т. соц. досліджень, 2000. – 127 с.
 4. Безруков В. Мораль та етика в геронтології // Режим доступу: Web:www.visnyk-nanu.kiev.ua
 5. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола; за ред. С. О. Сисоєвої. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 134 с .
 6. Ващенко І. В. Про деякі особливості злочинності неповнолітніх в Україні / І. В. Ващенко // Наук. вісн. Львів. держ. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Л., 2004. – № 1(1): Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. – С. 109 – 116.
 7. Венский международный план по проблемам старения. Утвержден Всемирной ассамблеей по проблемам старения, Вена, 26 июля – 6 августа 1982 (A/CONF. 113/31, глава VI). // Режим доступу: Web:www.dobroedelo.ru/vrc/pravo
 8. Возрастные закономерности и психологические особенности старости // Режим доступу: Web:www.bolshe.ru
 9. Выхованец О. Извилистый курс миграционной политики / О. Выхованец // Независимая газета, от 27.02.2007. – С. 6 – 8.
 10. Гарасимів Т. З. Девіантна поведінка особистості: філософсько-правовий вимір [Текст] : монографія / Т. З. Гарасимів ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л.: [б.в.], 2009. – 524 с.
 11. Гловацька О. Особливості роботи соціального педагога з батьківською громадою / О. Гловацька  // Педагогічний пошук. – 2002. – № 2. – С. 20 – 21.
 12. Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития / Г. Глущенко // Мировая экономика и международные отношения, 2005. – №12. – С. 50-57.
 13. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи в Україні / А. Г. Горілий. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 68 с.
 14. Дорогіна О. В. Соціально-превентивна робота з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку в інтернатних закладах : монографія / Дорогіна О. В., Козубовська І. В., Смук О. Т. – Ужгород, 2003. – 200 с.
 15. Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; головний ред.. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 16. Зайончковская Ж. А. Миграция населения как индикатор социальной ситуации в постсоветском пространстве / Ж. А. Зайончковская // Проблемы прогнозирования. – М., 2006. – Вып. 3. – С. 160 – 166.
 17. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого Віку в Україні" (06.02.2003) // Режим доступу: Web:www. nau.kiev.ua
 18. Звєрєва І. Д. Соціальна підтримка безробітної молоді / І. Д. Звєрєва // Практична психологія та соціальна робота, № 8, 1998. – С. 34 – 39.
 19. Здоров'я – моя цінність: Метод.матеріали до тренінгу / Автор-упоряд.: О. М. Петрик; За заг.ред. І.Д. Звєрєвої. – К.:Наук.світ, 2005. – 53 с.
 20. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО А. И. Пискунова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: "Сфера", 2001. – 512с.
 21. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебн.: Учебн. пособие /Под ред. Галагузовой М. А. – М. : Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2000. – 544 с.
 22. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: Навч. посібник / АПН України; Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка / Сергій Якович Харченко (упоряд.). – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.
 23. Клос Л. Є. Деякі особливості професійної підготовки соціальних працівників для роботи з людьми похилого віку / Л. Є. Клос // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.224. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.62 –66.
 24. Когут С. Ретроспективний огляд школи соціальної педагогіки України / С. Когут // Тези доповідей звітної наукової конференції кафедри педагогіки ЛНУ ім.Івана Франка 18 лютого 2003 р. – Л. : Вид. центр ЛНУ. – С. 45 – 48.
 25. Козубовська І. В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім'єю. / І. В. Козубовська, В. Ю. Керецман, Г. В. Товканець. – Ужгород: Ужду, 1998. – 173 c.
 26. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні / уклад.: Л. Є. Сігаєва; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К.  : ЕКМО, 2009. – 44 c.
 27. Король Г. М. Проблеми сучасної міграційної політики в Україні / Г. М. Король // Вч. зап. – К., 2005. – Вип.12. – С. 89-94.
 28. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія / Т. В. Кравченко / Інститут проблем виховання АПН України. – К.: Фенікс, 2009. – 416 с.
 29. Краснова О. Осторожно, вы работаете с пожилыми / О. Краснова // Вестник благотворительности. – 1999. – №5– 6. – С.47 – 48.
 30. Краснова Н. П. Методика роботи соціального педагога / Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ, 2002 – 111 с.
 31. Курляк І. Є. Соціальна педагогіка (соціальна антропогогіка): Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" вищих навчальних закладів / І. Є. Курляк. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – 112 с.
 32. Ларионова Т. Социальное обслуживание пожилых – дело творческое / Т. Ларионова // Социальное обеспечение. – 1999. №9. – С.23-25.
 33. Луценко О. Діяльність соціального педагога в школі / О. Луценко. // Психолог. – 2002. – № 38 – 39. – С. 22 – 25.
 34. Люріна Т. І. Психологічні проблеми сімейного виховання: навч. посіб. / Т. І. Люріна. – 2-е вид., стереотипне. – К. : Вид-во ВМУРоЛ «Україна», 2006. – 239 с.
 35. Максимова Н. Ю. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді / Н. Ю. Максимова, С. В. Толстоухова. – К., 2000. – 200 с.
 36. Марушкевич А. А. Соціально-педагогічні ідеї Дмитра Сергієнка щодо формування політехнічних знань та трудового виховання молоді / Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ – ХХ століття : колективна монографія / А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, Н. В. Кошечко, Н. В. Постоюк. – К. : “Обрії”,  2012. – 129 с.
 37. Медведева Г. П. Введение в социальную геронтологію / Г. П. Медведева. – М. : Воронеж, МОДЭК, 2000. – 96 с.
 38. Международная стратегия действий по проблемам старения на 2002 г. // Web:www.dobroedelo.ru/vrc/pravo
 39. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків / Упоряд. та авт. кол.: Н. М. Комарова, Л. С. Волинець та ін. – К. : Студцентр, 1998. – 128 с.
 40. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри; Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія і практика: Енциклопедія // Ю. І. Римаренко (ред.), Ю.І. Римаренко (уклад.); НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Довіра, 1998. – 910 с.
 41. Міжнародно-правові проблеми проти дії нелегальній міграції та торгівлі жінками / Відп. ред. Ю. Римаренко, Ю. Шемшученко, Я. Кондратьєв; – Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2003. – 234 c.
 42. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Метод. матеріали для тренера / Упоряд.: В. В. Лях, Т. Л. Лях. – / Під заг. Ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової/ – К., 2001. – 50 с.
 43. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квіт. (№ 33). – С. 4-6.
 44. Омеляненко В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / В. О. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415 с.
 45. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська; Міжнародний фонд «Відродження». Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». – К. : ВіАн, 1996. – 352 с.
 46. Основы ухода в домашних условиях: Учеб. пособие. – М. : Издательство "Мосби", 1997. – 411 с.
 47. Понятовская О. Взгляд в следующий век: [о научно-практической конференции "Пожилые люди: взгляд в ХХI век"] / О. Понятовская // Социальная защита. – 1999. – № 5. – С.18 – 22.
 48. Постоюк Н. В. Ідеї Д. Л. Сергієнка: проведення екскурсій для дітей з особливими потребами / Н. В. Постоюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – № 6 (8). – К. : Університет “Україна”, 2009. – С. 469 – 477.
 49. Принципы Организации Объединенных Наций в отношенеии пожилых людей" (приняты 16 декабря 1991 г. Резолюцией 46/91 на 74-ом пленарном заседании 46-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Режим доступу: Web: www. dobroedelo.ru/vrc/pravo
 50. Проблемні сім’ї: діти і батьки / Ю. М. Якубова; О. Г. Антонова-Турченко; Г. В. Святненко; М. М. Московка; Укр. ін-т соц. досліджень. – К. : Студцентр, 1998. – 137 с.
 51. Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт исследований и практической работы / под ред. Г. У. Солдатовой. – М.: Смысл, 2008. – 279 с.
 52. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій. / Н. А. Сейко. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.
 53. Сігаєва Л. Розуміння соціальних цінностей дорослою людиною: проблеми професійного навчання / Л. Сігаєва // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2006. – № 3/4. – С. 182 – 189.
 54. Сігаєва Л. Є. Освіта дорослих для проблемних груп населення / Л. Є. Сігаєва // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. – 2010. – Вип. 183, ч. 1. – С. 133 – 141.
 55. Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991–2003 роки): Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року. – К.: Держ. ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 254 с.
 56. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога: навчальний посібник / В. Є. Сорочинська. – К.: Кондор, 2010. – 198 с.
 57. Соціалізація особистості школяра / Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» / Л. Е. Орбан (ред.). – Івано-Франківськ, 1996. – 66 с.
 58. Соціальна та превентивна педагогіка: короткий термінол.-понятійн. Слов. / Укл: А. А. Марушкевич, Л. А. Сатановська. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 272 с.
 59. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: Метод. посібник. / І. Д. Звєрєва та ін. – К. : Держсоцслужба, 2006. – 104 с.
 60. Соціальні служби – родині: розвиток нових підходів в Україні \ За ред.І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К. : Дата Банк Україна, 2006. – 128 с.
 61. Сучасні проблеми жінок на ринку праці та шляхи їх вирішення. – К.: АТ видавництво Столиця, 1998. – 308 с.
 62. Технологии социальной работы с пожилыми людьми: Учеб.пособие для сотрудников учреждений социального обслуживания населения / Сост. С. А. Шахова, О. В. Джигкаева, Н. Б. Соловьева. – Иваново, 2003. – 270 с.
 63. Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів праці (Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2001 №549) // Режим доступу: Web:www.nau.kiev.ua
 64. Федюнина С. М. Толерантность к межэтническим взаимодействиям с мигрантами в установках сотрудников силовых структур / С. М. Федюнина //Социально-гуманитарные знания, 2007. – N 3. – С. 151 – 158.
 65. Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика: монографія / С. Я. Харченко / Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України та Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганська: Альма-матер, 2006. – 320 с.
 66. Холостова Е. И. Пожилой человек в обществе / Е. И. Холостова / Социально-технологический институт. – М., 1999. – 1

          Іспит проводиться в письмовій формі

              Зразок білета

 Соціальна педагогіка як наука, її сутність.

 1. Соціально-педагогічні погляди Г. Г. Ващенка, І. І. Огієнка, А. С. Макаренка.
 2. Організація і зміст соціально-педагогічної геронтології .