Соціальна робота

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету психології

20 січня 2017 р., протокол № 6

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

«Соціальна робота»

«Соціальна реабілітація»

 

Освітній ступінь магістра

 

 

КИЇВ – 2017

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Блок 1. Теоретичні засади практичної діяльності соціального працівника

Тема 1. Предмет, цілі та завдання соціальної роботи

Сучасний розвиток соціальної роботи. Система соціальних служб та соціального обслуговування в Україні. Соціальні послуги та складна життєва ситуація. Діяльність недержавних організацій в соціальній сфері (на прикладі). Визначення клієнта соціальної роботи, класифікація клієнтів соціальної роботи. Класифікація методів та форм соціальної роботи. Поняття соціальної технології, класифікація соціальних технологій. Соціальна опіка та піклування.  Соціальна діагностика, експертиза, профілактика. Соціальна адаптація та реабілітація. Соціальне моделювання та проектування. Соціальне посередництво та консультування. Соціальна робота в зарубіжних країнах. Психодинамічна модель соціальної роботи. Екзистенційна модель соціальної роботи. Гуманістична модель соціальної роботи. Когнітивна модель соціальної роботи. Рольова модель практики соціальної роботи. Психологія біхевіоризму в контексті проблем соціальної роботи. Співвідношення принципів діяльності практичного психолога та соціального працівника.

Теорії особистості як підґрунтя організації соціально-психологічної реабілітації вразливих соціальних груп і роботи з клієнтами соціальних служб.

Тема 2. Сфери діяльності соціального працівника

Соціальні відносини як об'єкт дослідження теорії соціальної роботи. Історичні аспекти соціальної роботи відповідно до сфер діяльності соціального працівника. Законодавча основа прав і обов'язків соціального працівника. Державно-правові основи соціального захисту населення. Соціальна служба в системі соціальної роботи. Структура соціальної служби.

Форми і методи соціальної роботи з різними цільовими групами. Різновиди сфер діяльності у відповідності до цільових груп.

 Перелік цільових груп та обґрунтування необхідності роботи з ними. Система служб соціальної роботи. Адміністративно-організаційний та індивідуально-психологічний рівні соціальної роботи. Розвиток мережі телефонів довіри в Україні: функції, зміст, методи роботи. Організація волонтерської роботи. Сфери діяльності волонтерів. Робота соціального працівника з маргінальними групами населення. Соціально-психологічна підтримка сім’ї. Особливості соціальної роботи з молоддю. Роль соціального працівника у діяльності дитячих та молодіжних об'єднань. Організація групової роботи. Особливості і різні форми організації групової роботи. Поняття про психологічний захист особистості. Класифікація механізмів психологічного захисту особистості. Можливості нейтралізації психологічного захисту клієнта. Становлення довірчих стосунків у ході групової взаємодії. Забезпечення ведучим тренінгу зворотного зв'язку з членами групи. Критерії ефективності роботи групи.

Тема 3. Професійні компетенції соціального працівника

Етична регламентація соціальної роботи. Становлення та розвиток етики професійної діяльності соціального працівника. Етичний кодекс соціального працівника. Базові професійні цінності соціальної роботи. Етико-аксіологічні аспекти соціальної роботи. Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи. Етичні норми взаємостосунків соціального працівника з колегами, та установами і організаціями. Етичні вимоги щодо становлення соціального працівника до своєї професії. Етичні дилеми в роботі з різними категоріями клієнтів.

Комунікативна компетентність соціального працівника. Особливості соціально-психологічної взаємодії у соціальній роботі. Асертивність та міжособистісна сенситивність в структурі компетентності соціального працівника. Роль лідерства у соціальній роботі. Соціально-психологічна підготовка до управлінської діяльності, формування управлінських команд. Особистісне зростання як умови ефективності професійної діяльності соціального працівника.

Поняття волонтерства, його зміст,функції та різновиди. Мотивація волонтерської діяльності. Молодіжне, корпоративне та сімейне волонтерство. Особистісні потреби волонтерів. Феномен “вигоряння” волонтерів. Психологічні проблеми волонтерів, які працюють з різними цільовими групами. Попередження і подолання стресу та вигорянні у волонтерів.

Блок 2. Інституційні основи соціальної роботи

Тема 1. Система соціальних служб в Україні

Поняття «інституціалізація». Етапи інституціалізації суспільних явищ. Протоформи соціальної роботи. Інституціалізація соціальних потреб як передумова виникнення соціальної роботи. Періодизація історії соціальної роботи в Україні. Земства як осередки соціальної роботи в Україні. Установи соціального піклування України у складі Російській імперії. Сутність системи соціальної ізоляції. Сучасна мережа і організаційно-правові засади державних та недержавних служб у соціальній сфері. Нормативно-правове забезпечення та основні види діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Нормативно-правове забезпечення та специфіка роботи служб у справах дітей і центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Особливості роботи інтернатних закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нормативно-правове забезпечення та основні напрямки діяльності соціальних служб із людьми похилого віку. Діяльність спеціалізованих закладів й стаціонарних установ щодо організації соціально-психологічної реабілітації людей з особливими потребами.

Сучасна мережа та специфіка діяльності медичних і соціальних служб для людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.

Організація соціально-психологічної допомоги алко- та наркозалежним особам: досвід діяльності центрів та реалізації програм реабілітації і ресоціалізації.

Соціальні служби і соціальні послуги: їх функції та види. Сучасний стан та перспективи розвитку системи державних соціальних служб.

Недержавна організація – законодавство, види, особливості діяльності. Міжнародні організації в галузі соціальної роботи, діяльність ООН.

Тема 2. Соціальна політика у галузі соціальної роботи

Поняття і зміст соціальної політики. Соціальні процеси в суспільстві, на управління якими спрямована соціальна політика. Суб’єкти, об’єкти, принципи та механізми реалізації соціальної політики. Основні напрямки та шляхи реалізації соціальної політики. Розвиток соціальної політики як галузі державної політики. Взаємозв'язок становлення соціальної політики і соціальної роботи. Розвиток поняття «соціальна держава». Новітні концепції розуміння ролі держави у соціальній підтримці громадян. Класифікація моделей соціальної політики та основні критерії аналізу соціальної політики. Чинники, що впливають на формування соціальної політики. Підходи до поняття «соціальний захист». Основні складові системи соціального захисту, механізми реалізації та джерела фінансування. Сутність, функції та види соціального страхування в Україні. Об’єкти та суб’єкти соціального страхування. Сутність і завдання соціальної допомоги. Види соціальної допомоги.

Тема 3. Соціальна робота в громаді

Сутність та функції громади. Соціально-психологічні ознаки та параметри територіальних громад. Соціальна робота в громаді, як засіб покращення якості життя та розвитку. Форми і методи соціальної роботи з громадою. Традиційні соціальні інститути, які забезпечують соціальні роботу з населенням у громадах. Основні складові соціальної роботи у громадах. Правові основи соціальної роботи у громаді. Форми співпраці між державними та недержавними організаціями у громаді. Проектний підхід у вирішенні  проблем громади. Визначення проблем громади. SWOT- АНАЛІЗ. Життєвий цикл проекту. Відмінність проекту від процесу. Ознаки проекту. Визначення організацій-партнерів та співвиконавців. Моніторинг та оцінка результатів проекту. Мультиплікаційний ефект проекту. Донорські організації.

Блок 3 Методи та технології соціальної роботи

Тема 1. Консультаційна та діагностична робота

соціального працівника

Основні функції мета та завдання консультаційної роботи соціального працівника. Організаційні засади консультаційної роботи в системі служб соціальної роботи. Моделі психологічного консультування. Причини відмови клієнта від консультування. Схема збору інформації про клієнта. Етапи консультативної бесіди. Здійснення психокорекційного впливу у консультуванні. Основні положення і техніка клієнт-центрованого консультування, екзистенційного консультування, гештальт-терапевтичного консультування та інших. Основні функції,мета і завдання психодіагностичної роботи соціального працівника. Методичний інструментарій та класифікація методів діагностики в соціальній роботі. Особливості застосування діагностичних процедур в консультативній практиці та  психокорекційній роботі соціального працівника.

Методи інтегральної оцінки особистості дитини в контексті соціальної ситуації її розвитку. Переваги та недоліки проективних методів. Експериментальні методи та умови їх застосування в діагностиці девіантної поведінки. Методи дослідження структурних компонентів особистості та порушень у розвитку психічних процесів. Побудова процедури діагностичного обстеження дітей відповідно до їх віку. Складання психолого-педагогічної характеристики та висновків психологічного обстеження дитини з девіантною поведінкою. Комплексна оцінка потреб дитини та її сім’ї.

Використання методології та методів соціально-психологічних експериментів, моделювання, багатомірної статистики, кваліметрії в соціальних дослідженнях та прогнозах.

Тема 2. Специфічні технології в соціальній роботі

Стратегії втручання в соціальній роботі. Ведення справи клієнта (кейс-менеджмент) у роботі з сім’ями. Побудова соціальних мереж підтримки як технологія роботи. Завдання, зміст та основні етапи технології здійснення соціального супроводу. Кризове втручання у соціальній роботі. Мультидисциплінарність та міжвідомча взаємодія суб’єктів у соціальній роботі. Принципи і техніки ефективного спілкування з особами «групи ризику»:робота з опором в процесі взаємодії з представниками «груп ризику». Представництво інтересів у соціальній роботі з «групами соціального ризику».Переговорні технології та консультативні технології в роботі соціального працівника Індивідуальна та групова соціально-психологічна корекція. Діяльність самокерованих груп у соціальній роботі з «групами соціального ризику». Здійснення соціально-психологічної експертизи соціально-орієнтованих проектів. Розробка тренінгів, фокус-груп, мислетворчих та організаційно-діяльнісних ігр. Соціально-психологічні технології підготовки фахівців до професійної діяльності в системі "людина - людина" та масових комунікативних процесів

Тема 3. Екстрена допомога у соціальній роботі

Поняття, зміст та завдання екстреної допомоги. Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання. Зміст та основні задачі оцінки кризової ситуації отримувача соціальної послуги . Правила та перестороги консультування клієнтів із суїцидальною поведінкою. Міжнародна федерація служб невідкладної телефонної допомоги: історія, задачі, правила, принципи роботи. Психічні реакції людини на екстремальні обставини (уточніть види обставин): зміни мовлення, рухів, змісту повідомлень. Зв’язок змісту екстремальної події з особливостями психотравмуючих  переживань. Поняття критичної ситуації та переживання у діяльнісному підході.

Блок 4. Психологія девіантної поведінки

Тема 1. Структура девіантної поведінки

Багатоаспектність визначення девіантної поведінки. Діалектика феномену "порушення соціальних норм. Детермінантний принцип побудови структури девіантеої поведінки. Місце і роль соціально дезадаптованої поведінки в структурі девіантноі поведінки. Типологія соціально дезадаптованої поведінки. Крайні форми проявів девіантної поведінки: адиктивна, деліквентна, кримінальна. Сфера комепетенції соціального працівника у відповідності до різновидів девіантної поведінки.

Соціально-психологічні та біологічні фактори виникнення девіантної поведінки неповнолітніх. З’ясування причин девіантної поведінки як передумова корекційної роботи.

Тема 2. Детермінанти девіантної поведінки

Визначення понять: відхилення психічного розвитку, їх різновиди; часткові і загальні порушення, первинний і вторинний дефект. Затримка психічного розвитку. Визначення сутності та наслідків мінімальних мозкових дисфункцій.

Неврози та невротичні розлади як різновиди девіантної поведінки. Девіантна поведінка як наслідок акцентуацій характеру та психопатій. Порушення потягів та кризові стани. Проблема диференціації девіантної поведінки від проявів психічних захворювань. Початкові прояви психічних захворювань.

Вікові особливості як фактор виникнення відхилень у поведінці дитини. Порушення поведінки в підлітковому віці. Кризи підліткового віку як фактор девіантної та соціально дезадаптованої поведінки. Детермінанти відхилень у розвитку особистості. Новоутворення в структурі особистості дитини, які перешкоджають процесу соціалізації

Поняття фрустрації, визначення центральної характеристики фрустраційної поведінки. Поняття про захисні механізми особистості та їх роль у виникненні девіантної поведінки.

Тема 3. Індивідуальна та групова соціально-психологічна корекція осіб

з девіантною поведінкою

Принципи, етапи, методи консультативної роботи з девіантами. Розподіл функцій соціального працівника, психолога, лікаря. Консультування як складова психодіагностичної та психокорекційної роботи.

Мета та зміст психокорекційної діяльності. Межі компетенції соціального працівника. Теоретичні основи та організаційні форми соціальної роботи з метою психокорекційних впливів. Планування та здійснення тематичних тренінгів відповідно до цільових груп. Теоретико-методологічні та методичні засади роботи соціального працівника з групою. Групова динаміка. Переваги та обмеження групової роботи.

Форми і методи роботи з агресивними дітьми. Навчання агресивних дітей засобам прояву гніву у прийнятній формі. Навчання засобам саморегуляції, відпрацювання навичок спілкування у конфліктних ситуаціях. Форми і методи роботи з гіперактивними дітьми. Розвиток дефіцитарних функцій (уваги, самоконтролю,тощо)та відпрацювання навичок соціальної взаємодії.

Тема 4. Зміна соціальної ситуації розвитку дитини як одна

з умов психологічної корекції

Багатоаспектність проблем зміни соціальної ситуації розвитку дитини. Система різнобічної оцінки як засіб психолого-педагогічної корекції дітей з девіантною поведінкою. Оптимізація соціальної ситуації розвитку дитини шляхом диференціювання навчання. Центри соціальної реабілітації та інші виховні заклади для дітей з девіантною поведінкою. Специфіка виховання дітей позбавлених батьківського піклування в інтернатних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях .

Блок 5. Соціальна робота з різними цільовими групами

Тема 1. Соціальна робота з молоддю

Загальна характеристика основних проблем сучасної молоді в Україні, їх причини та шляхи вирішення. Напрямки молодіжної політики сучасної української держави, її документальна та інституційна основа. Молодь як суб’єкт соціальної роботи. Категорії молоді, яка потребує соціальної підтримки. Принципи соціальної роботи з молоддю та участь молоді в процесах прийняття рішень. Рівні участі молоді у вирішенні своїх проблем за Р. Хартом. Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді як поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи в Україні: зміст і форми діяльності. Мобільна соціальна робота: зміст та принципи. Форми і методи соціальної роботи з молоддю, яка виходить з-під опіки. Загальна характеристика технологій професійної і трудової інтеграції молоді. Форми і методи соціальної роботи з соціальної роботи з молодими людьми-військовослужбовцями. Соціальна робота з дівчатами та молодими жінками: напрямки, форми та методи. Технології соціальної роботи з дезадаптивною молоддю.

Тема 2. Соціальна робота з сім’єю

Сім’я як суб’єкт соціальної роботи. Категорії cімей, які потребують соціальної підтримки. Сучасні підходи до феномену сім’ї в теорії і практиці соціальної роботи. Актуальні проблеми сім’ї. Підходи та принципи соціальної роботи з сім’єю. Сучасні моделі соціальної роботи з сім’єю. Напрямки сімейної політики сучасної української держави, її документальна та інституційна основа. Професійна компетентність соціального працівника, який працює з сім’ями. Технології формування відповідального батьківства у роботі з сім’ями.

Роль неправильного сімейного виховання у виникненні девіантної поведінки. Класифікація хибних підходів до виховання дітей. Параметри діагностики підходів до виховання дітей. Поняття "ідентифікований пацієнт". Соціально-психологічна сутність поняття "дисфункційна сім’я".

Соціальна робота з сім’ями та дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальна робота з дітьми та дорослими, які зазнали насильства в сім’ї. 

Визначення основних понять у Законі України «Про попередження насильства в сім’ї». Забезпечення допомоги особі, яка постраждала від насильства: заклади, етапи, види допомоги, передбаченої законодавством . Інфраструктура збору та узагальнення даних про домашнє насильство та порядок розгляду звернень та повідомлень. Компетенції соціальних працівників щодо проведення оцінки у сім’ї (в ситуації підозри насильства). Дії громадських, благодійні та волонтерських організацій у разі звернення щодо ситуації насильства.

Тема 3. Соціальна робота з людьми з особливими потребами

Принципи соціальної роботи з людьми із особливими потребами. Синдром «інваліда» та його складові – симптоми. Основи етикету у спілкуванні з людьми із особливими потребами. Сутність понять “абілітація” і “реабілітація”. Сутність понять “сегрегація”, “інтеграція”, “інклюзія” стосовно дітей-інвалідів. Незалежне життя інвалідів як мета соціальної політики і соціальної роботи. Формування позитивної суспільної думки про інвалідів як завдання соціальної роботи.

Соціальна робота з людьми, що мають функціональні обмеження;з людьми, які мають психічні розлади; з людьми похилого віку; з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Тема 4 . Соціальна робота з безробітними у службах зайнятості

Безробіття як соціально-економічне явище . Зайнятість як соціально-економічне явище. Мета та принципи державної політики у сфері зайнятості населення. Державна служба зайнятості: мета, завдання, напрямки діяльності. Історія розвитку та етапи становлення служби зайнятості в Україні. Характеристика законодавчої бази України у сфері зайнятості та соціального страхування на випадок безробіття.

Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Зміст, елементи, структура та види ринку праці. Рушійні сили активності безробітного на ринку праці.

Соціальний захист населення у сфері зайнятості в Україні: поняття та структура. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: мета та основні напрямки діяльності.

Система професійної орієнтації та її складові. Технології соціальної роботи у сфері зайнятості населення.

Тема 5. Соціальна робота з адиктами та правопорушниками

Чинники, прояви та процес виникнення адиктивної поведінки.Форми прояву та психологічна сутність процесу узалежнення від психотропних речовин. Психологічна сутність адиктивної поведінки. Соціально-економічні передумови зростання числа осіб з адиктивною поведінкою. Рівні вживання алкоголю; поняття "доза алкоголю" та "зловживання алкоголем". Нейрофізіологічні механізми процесу виникнення узалежнення від психотропних речовин. Стадії алкоголізму та наркоманії, їх критерії. Біологічна схильність до алкоголізму. Динаміка виникнення узалежнення від наркотиків у підлітків та молоді. Ознаки вживання наркотичних речовин. Складові психологічної готовності до вживання психотропних речовин. Різновиди та психологічна сутність нехімічних адикцій. Роль сімейного виховання у виникненні особистої схильності до адиктивної поведінки.

Соціальна робота з питань профілактики адикцій та реабілітації осіб  у відповідності до цільових груп. Багатоаспектність проблеми профілактики адиктивної поведінки. Методи роботи соціального працівника з неповнолітніми "групи ризику" стосовно адиктивної поведінки. Превентивна освіта: принципи, форми і методи,напрями. Співпраця держави та недержавних організацій у вирішенні проблем профілактики адиктивної поведінки. Проблеми реабілітації осіб, узалежнених від алкоголю та наркотиків. Досвід недержавних організацій по ресоціалізації осіб з адитивною поведінкою, Досвід роботи груп самодопомоги: АА, АН, Ал-Анон, Алатін. Специфіка соціальної роботи у закладах для лікування та соціальної реабілітації осіб, які узалежнені від психотропних речовин. Зміст та форми роботи соціального працівника з дітьми із алкогольно узалежнених сімей.

Соціальна робота в пенітенціарній системі. Законодавство України про соціально-психологічну службу в пенітенціарній системі. Діяльність соціальних служб у виховних колоніях для неповнолітніх та інших закладах пенітенціарної системи.  Структура та функції державної пенітенціарної служби України. Соціально-психологічна характеристика осіб, які скоїли правопорушення. Особливості спілкування соціального працівника, з особами що скоїли правопорушення. Поняття  вимушеного спілкування. Застосування методу контактної взаємодії в умовах вимушеного спілкування. Особливості роботи соціального працівника з неповнолітніми правопорушниками та їх батьками. Специфіка діяльності соціального працівника із засудженими та персоналом в пенітенціарних закладах різного рівня безпеки. Специфіка діяльності соціального працівника в пенітенціарних закладах, де утримуються жінки з дітьми. Особливості роботи соціального працівника із засудженими до альтернативних покарань. Специфіка діяльності соціального працівника з особами, які повернулись з місць позбавлення волі. Роль соціального працівника в діяльності служби пробації.

Тема 6. Соціальна робота з постраждалими від катастроф

та надзвичайних ситуацій

Соціально-психологічні ситуації, що складаються під час екстремальних подій. Етапи розвитку переживання катастрофічної ситуації та соціальна допомога постраждалим. Екстрена соціальна  та психологічна допомога постраждалим від катастроф та надзвичайних ситуацій. Основні функції соціального працівника, що надає допомогу у зонах посткатастроф. Посттравматична психологічна та соціальна допомога. Соціальна та психологічна допомога у зонах пост катастроф. Поняття про глобальну катастрофу та особливості надання допомоги постраждалим від глобальної катастрофи. Чорнобильська катастрофа та її уроки для сьогодення. Особливості соціальної та психологічної допомоги постраждалим від глобальних катастроф. Принципи поведінки під час терористичного захоплення. Поняття про Стокгольмський синдром

 

 

 

Рекомендована література

Нормативно-правові документи :

 1. Закон України « Про соціальні послуги» від 19.06.2003

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15

 1. Закон України «Про зайнятість населення»від 05.07.2012 № 5067VI /

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page4

 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
  страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III /

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14/page

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» від 17 вересня 2008 року №842 /

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF

Основна література:

 1. Битенский В. С., Херсонский В. Г., Дворяк С. В., Глушков В. А. Наркомании у подростков. К.; 1989
 2. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман; Е. Руткевич (пер. с англ.). – М.: Медиум, 1995.
 3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической диагностике. К., 1989.
 4. Волонтери в соціальній роботі/ Упоряд.: О. Главник, Н. Романова, Т. Дружченко – К.: Главник, 2006. – 128с. (серія “Бібліотечка соціального працівника”)
 5. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с.
 6. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гидденс, И. Тюрина (пер.) . – М.: Академический Проект, 2003. – 528 с.
 7. Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./В. Гордієнко, Л. Копець. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 304 с.
 8. Григорьев С. И. Социальная работа с молодёжью [учебник для студентов вузов] / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. А. Гусарова. – М., 2006. – 402 с.
 9. Дерега В. В. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посібник / В. В. Дерега. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 152 с.
 10. Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах : практичний посібник / Автори-упоряд. : Мороз О. М., Постолюк Г. І., Семигіна Т. В., Шипіленко О. С. / Представництво благодійної організації «Надія та житло для дітей» в Україні. – К. : ЕКМО, 2008. – 160 с.
 11. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Авт.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський / За заг. ред. І. Д. Звєрєвой, Ж. В. Петрочко – К.:Фенікс, 2007. – 528 с.
 12. Кочубей А. Визит в семью, или Практика работы с семьями : учебное пособие / А. Кочубей, Н. Умарова. – Псков : ПОИПКРО, 2002. – 118 с.
 13. Курбатов В. И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.:Феникс, 2001. – 416 с.
 14. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.
 15. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. – К.; 2003.
 16. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Максимова Н. Ю. – К. : Либідь, 2011. – 520 с.
 17. Максимова Н. Ю. Психологічна профілактика суїциду та агресивної поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі . К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 128 с.
 18. Максимова Н. Ю. Сімейне консультування [Текст] : навчальний посібник / Н. Ю. Максимова ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2011. – 304 с.
 19. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства, – К: ВІПОЛ, 2003. – 343 с.
 20. Маккорлі С., Лінч Р. Управління діяльністю волонтерів: Як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства. Пер.с англ. – К.: Гурт. 1998. – 286с.
 21. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).
 22. Льовочкіна А. М. Екологічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Міленіум 2003. – 120 с.
 23. Ольшанський Д. В. Психология терроризма. Изд.”Питер”, СПб – 2003. – 288 с.
 24. Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах : практичний посібник для спеціалістів соціальної сфери // Авт. кол.: С. С. Валько, Л. С. Лоріашвілі, А. І. Павловський, Ю. А. Саранков, Я. М. Турєханов, Ю. М. Удовенко. – К., 2011. – 304 с.
 25. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навчально-методичний посібник / Г. М. Попович. – Ужгород: Гражда, 2000. – 143 с.
 26. Психологія соціальної роботи: підручник / за ред. Ю.М. Швалба. – К.: «Основа», 2014. – 448 с.
 27. Райгородский Д. Я. Психология личности. – Т. 1. – Хрестоматия. – Самара: Издат. Дом «БАХРАХ-М», 2006. – 512 с.
 28. Райгородский Д.Я. Психология личности. – Т. 2. – Хрестоматия. – Самара: Издат. Дом «БАХРАХ-М», 2006. – 544 с.
 29. Райкус Дж. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска : практическое пособие : в 4 т. / Джудит Райкус, Рональд Хьюз. – М. : Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2008; – СПб. : Питер, 2009; – М. : Эксмо, 2009.
 30. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики: кол. моногр. / Ред.-координатор М. В. Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с.
 31. Робоча книга пенітенціарного психолога. Під загальною редакцією В. М. Синьова, В. С. Медведєва. – К.: "МП Леся", 2000. – 224 с.
 32. Семигіна Т. Соціальна політика : історія та сучасний розвиток / Т. Семигіна. – К. : ТОВ «Агенство «Україна», 2008. – 196 с.
 33. Синьов В. М., Радов Г. О., Кривуша В. І., Беца О. В. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. – К.: МП “Леся”, 1997. – 272 с.
 34. Cоціальна робота : в 3-х ч. – Ч. 3. : Робота з конкретними групами клієнтів / А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко, О. С. Брижовата, І. М. Грига та ін.; ред. : Т. Семигіна, І. Грига. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – 166 с.
 35. Соціальна робота у сфері зайнятості населення: навчальний посібник для студентів спеціальності соціальна робота / [за ред. В. В. Харабет, А. І. Андрющенко, В. М. Ніколаєвського]. – Маріуполь : Новий світ, 2012. – 568 с.
 36. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
 37. Спікер П. Соціальна політика: теорії та підходи / П. Спікер ; [пер. з англ.]. – К.: Фелікс, 2000. – 400 с.
 38. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика: [навч. посіб.] / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 408 c.
 39. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.
 40. Швалб Ю. М., Тищенко Л. В. Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти. Монографія. – К.: Основа, 2015. – 240 с.
 41. Щепанский Я. Элементарные понятия социологии / Я. –Щепанский. – Новосибирск, Сиб. отд-ние; М.: Наука, 1967.
 42. Ярская-Смирнова Е. Р., Наберушкина Э. К. Социальная работа с  инвалидами. – СПб.: Питер, 2004.

Іспит проводиться в письмовій формі.

Зразок екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет ___

1. Соціальна робота у зарубіжних країнах.

2. Здійснення психокорекційного впливу у консультуванні.

3. Механізми девіантної поведінки.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 200-бальною системою оцінки знань. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

 Критерії оцінки знань при складанні вступного іспиту в магістратуру:

 1. На оцінку «відмінно» (180-200) - заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й глибоке знання матеріалу, в тому числі ґрунтовні знання українських та міжнародних джерел з коментованої літератури. Дане оцінювання передбачає вільну орієнтацію абітурієнта в загальній проблематиці профільного матеріалу. Відповіді на всі запитання білета повинні містити повний, вичерпний характер аналізу навчально-практичного матеріалу.
 2. Оцінка «добре» (140-179) - передбачає наявність розумінь теоретично-практичної частини проблематики в запитаннях  у обсязі програми профілюючого предмету, знань основних джерел та матеріалів із додаткової літератури.
 3. Оцінка «задовільно» (100-139) - означає, що випускник володіє загальними поняттями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела, обізнаний із проблематикою спеціальності.
 4. Оцінка «незадовільно» (менше 100) - виставляється за відсутністю знань літературних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності.

Екзаменаційні завдання на вступному екзамені є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит.

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням.

Перелік іспитів визначається правилами прийому.