Психологія

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Вченою радою факультету психології

                                                                          20 січня 2017 р., протокол № 6

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

«ПСИХОЛОГІЯ»

 

 

 

Освітній ступінь магістра

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Блок 1. Історія психології

Тема 1. Пояснювальні принципи і підходи до побудови

історії психології

Історія психології й історія людської цивілізації в цілому: напрямки вивчення і тлумачення. Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології. Культурологічний принцип в історії психології. Феноменологічний принцип в історії психології. Екзистенціальний принцип в історії психології.

Тема 2. Історія психології як галузь психологічної науки

Історія психології і завдання розробки системи психологічної науки. Історичне становлення предмета психології. Історичне становлення методу психології.

Тема 3. Донауковий період розвитку психологічної думки

Розвиток психологічної думки в контексті філософії Давнього світу і релігійних ідей Середньовіччя. Форми грецького життя, що підготували народження філософії. Фундаментальні проблеми античної філософії. Фази і періоди античної філософії. Основні представники та їхні ідеї і вчення. Патристика. Схоластика. Логіка Середньовіччя. Розвиток філософської і психологічної думки в епоху Відродження та в епоху наукової революції (Барокко). Історіографічне значення термінів "гуманізм" і "відродження". Видатні особистості італійського Відродження. Леонардо да Вінчі: природа, наука і мистецтво. Наукова революція: загальна характеристика. Формування нового типу знання. Основні представники та їхнівчення. Епоха Просвітництва і рух філософсько-психологічної думки. Просвітництво у Франції. Англійське Просвітництво. Німецьке Просвітництво: характеристики, попередники, соціокультурне середовище. Італійське Просвітництво.

 

Тема 4. Науковий період історії психології і система

психологічних вчень

XIX сторіччя: народження психології. Психологічна лабораторія В. Вундта. Система психології В. Вундта. Початок наукової психології. Г. І. Челпанов. Сучасна психологія: школи, напрямки, тенденції розвитку. Гуманітарні науки у XX сторіччі. Психологія форми (гештальтпсихологія). Біхевіоризм.

Феноменологія, екзистенціалізм, герменевтика. Філософія і  психологія мови. Персоналізм. Психоаналіз, неофрейдизм і структуралізм.

Тема 5. Вітчизняна психологія, її школи і напрями

Вітчизняна психологія радянського періоду: досягнення, світова перспектива, сьогоднішній день. Рубінштейн С. Л. і основи вітчизняної психології. Ананьєв Б. Г.: людина як предмет пізнання. Виготський Л. С.: культурно-історична теорія психіки. Леонтьєв О. М. і теорія діяльності.  Абульханова-Славська К. О.: навчання про діалектику людського життя. Теорія установки Узнадзе К. Д. і грузинська школа психології. Психологічні центри Радянського Союзу і сучасних держав СНД. Роменець В. А. та Татенко В. О.: «Психологія вчинку».Психологічні центри України

Блок 2. Методологічні основи психологічної науки і практики

Тема 1. Основні методологічні проблеми сучасної психології: сутність, історичний портрет, динаміка

Історичний перелік основних методологічних проблем сучасної психології: ситуація виникнення, умови сутнісної динаміки. Перспективи розв'язання методологічних проблем засобами сучасної психологічної науки. Поняття і феномен методологічної кризи

Блок 3. Загальна психологія. Психологія особистості

Тема 1. Поняття про психіку. Предмет психології як науки.

Проблема природи психіки у вітчизняній психології. Детермінація психічного. Вчення про рефлекс. Внутрішнє та зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного. Динаміка уявлень про предмет психології.

Тема 2. Методи психології

Науковий метод: сутність, структура, застосування. Принципи побудови психологічного дослідження. Основні методологічні принципи психологічної науки.  Система методів психологічної науки і практики. Теоретичні методи психологічного дослідження. Емпіричні методи дослідження. Експеримент. Спостереження. Можливості застосування математичних методів у психологічних дослідженнях.

Тема 3. Галузі психологічної науки

Історіогенез становлення та розвитку системи галузей психологічної науки. Сучасна система галузей психології. Проблема співвідношення  фундаментальних та прикладних галузей в структурі сучасного психологічного знання. Проблема взаємозв'язку теоретичної та практичної психології.

Тема 4. Психічні явища: класифікація та систематизація

Засади класифікацїї психічних явищ. Психічні процеси. Психічні стани. Психічні властивості. Взаємозв'язок психічних процесів, станів та властивостей. Пізнавальна сфера психіки. Емоційно-вольова сфера психіки. Проблема взаємозв'язку пізнавальної та емоційної сфери психіки.

Тема 5. Психічні процеси

Пізнавальні психічні процеси: система, функції, властивості. Відчуття. Види відчуттів. Фізіологічні механізми відчуттів. Сприймання. Закономірності побудови перцептивного образу. Властивості сприймання. Теорії сприймання. Увага. Види уваги. Властивості уваги. Теорії уваги. Пам'ять. Види пам'яті. Процеси пам'яті. Теорії пам'яті. Явище ремінісценції. Мислення. Види мислення. Психологічні закономірності мислення. Теорії мислення. Мовлення. Види мовлення. Функції мовлення. Взаємозв'язок мовлення та мислення. Уява. Види уяви. Теорії уяви. Емоційні та вольові психічні процеси: система, функції. Емоції. Фізіологічні основи емоцій. Види емоцій. Почуття. Теорії емоцій. Воля. Підходи до дослідження волі. Вольова дія. Вольові властивості та їх розвиток.

Тема 6. Вищі психічні функції та властивості

Свідомість як вища форма розвитку психіки. Психологічні закономірності пізнавальної діяльності. Загальнопсихологічні теорії інтелекту. Психологічні закономірності творчості. Креативність. Самосвідомість та її розвиток. Зміст та структура Я-концепції. Значения рефлекса в пізнанні та самопізнанні.

Тема 7. Індивідуально-психологічні відмінності

Психодинамічні індивідуальні відмінності. Темперамент. Теорії темпераменту. Вчення про властивості нервової системи та темперамент за I. П. Павловим. Конституційні теорії темпераменту Е. Кречмера та У. Шелдона. Концепція властивостей нервової системи та темпераменту Б. М. Теплова та В. Д. Небиліцина. Дослідження темпераменту    В. С. Мерліним, В. В. Білоусом, В. М. Русаловим. Здібності. Види здібностей. Пізнавальні здібності. Інтелект. Психометричні моделі інтелекту. Біологічні та соціальні фактори розвитку інтелекту. Проблема спадковості інтелекту. Індивідуально-особистісні відмінності. Характер. Дослідження особистості з позицій теорії рис: Г. Олпорт, Р. Кеттелл, Г. Айзенк. Дослідження особистості з позицій теорії типів.

Тема 8. Діяльність

Активність, теорія активності. Теорії діяльності. Структура діяльності. Процес, ціль і продукт діяльності. Вчення про мотивацію. Потреба. Мотив. Боротьба мотивів. Теорія провідних типів діяльності.

Тема 9. Особистість

Теорії особистості. Вітчизняні теорії особистості. Структура особистості. Зарубіжні теорії особистості. Розвиток теорії особистості в Європі та США у XX ст. "Клінічні" та "статистичні" теорії особистості. Психоаналітична теорія особистості З. Фройда. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аналогічна психологія К.-Г. Юнга. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма. Теорія особистості за К. Хорні. Гуманістична психологія особистості А. Маслоу. Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса. Теорія особистості В. Франкла. Теорії життєвого шляху особистості. Теорії життєвого шляху особистості: К. Абульханова-Славська, С. Рубінштейн, Т. Титаренко.

Блок 4. Соціальна психологія

Тема 1. Теоретичні основи соціальної психології

Предмет соціальної психології. Співвідношення соціального та психічного. Співвідношення загальної психології, соціальної психології та соціології. Виникнення та становлення соціальної психології. Розвиток соціальної психології в СРСР та Україні. Розвиток соціальної психології в Європі та США. Головні теоретичні напрями зарубіжної соціальної психології. Психоаналіз та неопсихоаналіз у соціальній психології. Біхевіоральний напрям соціальної психології. Когнітивізм в соціальній  психології. Соціально-психологічні дослідження представників гуманістичної психології. Інтеракціонізм як напрям соціальної психології.

Тема 2. Психологія спілкування

Спілкування як соціально-психологічне явище. Структура спілкування. Функції спілкування. Види спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Засоби комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Бар'єри спілкування. Спілкування як взаємодія. Спілкування як соціальна перцепція. Механізми взаєморозуміння. Роль установок та стереотипів у соціальній  перцепції. Каузальна атрибуція як соціально-психологічний феномен. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

Тема 3. Психологія груп

Поняття про соціальну групу. Класифікації груп. Психологічні особливості великих груп. Форми соціального контролю на рівні великих груп. Психологічні закономірності масової поведінки. Психологічні закономірності функціонування та розвитку малих груп. Процеси та механізми групової динаміки. Розвиток малої соціальної групи. Моделі групо- та колективоутворення. Групові норми та нормоутворення. Феномен групового тиску. Конформізм та конформність. Експерименти С. Аша та М. Шеріфа. Проблема згуртованості групи. Конфлікт як явище групової динаміки. Феномен лідерства і керівництва. Теорїї походження лідерства та керівництва. Стилі лідерства та керівництва. Особливості прийняття рішення групою.

Тема 4. Психологічні особливості етнічних груп

Етнопсихологічні характеристики етнічних груп та особистості. Феномен етнічної  ідентичності.  Етнічна свідомість. Етнічна самосвідомість.Етнічний (національний) характер. Співвідношення  понять етнічний (національний) характер та характер особистості. Труднощі у дослідженні етнічного (національного) характеру. Культура й психологія: точки взаємозв'язку. Культура як основа етнорозрізнювальна ознаки. Колективізм-індивідуалізм як психологічна характеристика етнічних груп. Особливості українського національного характеру. Етнічні стереотипи. Феномен етноцентризму. Проблема походження етнопсихологічних особливостей.

Тема 5. Соціальна психологія особистості

Соціально-психологічні аспекти дослідження особистості. Проблема соціалізації у соціальній психології. Інститути соціалізації. Етапи соціалізації. Механізми соціалізації. Особистість у структурі групових відносин. Статус та роль особистості у групі. Структура та функції соціальних установок. Взаємозв'язок соцільної установки та поведінки. Феномен Р. Лап'єра. Роль як реалізація статусу і позиції особистості. Експеримент Ф. Зімбардо.

Тема 6. Прикладна соціальна психологія

Головні напрями прикладної соціальної психології. Цілі та принципи соціально-психологічного тренінгу. Різновиди та сфери застосування соціально-психологічного тренінгу. Соціально-психологічні проблеми управління та організації. Психологічні закономірності впливу засобів масової комунікації. Психологічні закономірності рекламного впливу. Психологія іміджмейкінгу.

Блок 5. Психологія розвитку

Тема 1. Загальні закономірності психічного розвитку

Поняття про психічний розвиток. Чинники психічного розвитку. Проблема соціального та біологічного  в психічному розвитку індивіда. Теорії психічного розвитку. Основні закони психічного розвитку (за Л. С. Виготським, 3. Фройдом, Ж. Піаже). Механізми психічного розвитку. Кризи вікового розвитку, їх зміст; підходи Л. С. Виготського та Е. Еріксона. Співвідношення навчання, виховання та розвитку. Експериментальні плани у дослідженнях розвитку. Психологічна служба в системі освіти.

Тема 2. Стадії психічного розвитку

Періодизації розвитку особистості. Психологія немовляти. Психологічна характеристика раннього дитинства. Психологія середнього дитинства. Психологічні особливості підліткового віку. Психологічна характеристика юнацького віку. Психічний розвиток у період ранньої дорослості. Психологія середньої дорослості. Психологічні особливості пізньої дорослості та старості.

Тема 3.Вікова психологія

Педологія як комплексна наука про дитину. Історія розвитку педології в СРСР. Закон рекапітуляції. Біогенетична теорія С. Холла. Філософія освіти М. Монтессорі. Концепція періодів чутливості. Психодіагностика інтелекту дітей. Поняття розумового віку. Поняття про IQ. Психоаналітичний погляд на психічний розвиток. Завдання розвитку особистості в епігенетичній теорії Е. Еріксона. Теорія прихильності Дж. Боулбі. Поведінка прихильності та стилі прихильності. Респондентна та оперантна моделі обумовлювання. Принципи обумовлювання. Теорія соціального научіння А. Бандури. Умови научіння через спостереження. Научіння з точки зору етології. Ознаки научіння шляхом імпринтингу. Стадії когнітивного розвитку за Ж. Піаже. Моральний розвиток в онтогенезі: підходи Ж. Піаже та Л. Колберга. Культурно-історична теорія Л. С. Виготського про психічний розвиток дитини. Д. Ельконін про психічний розвиток дитини.

Тема 4. Геронтопсихологія

В. В. Фролькіс та адаптаційно-регуляторна теорія вікового розвитку. Теорії старіння: порівняльний огляд. Специфіка застосування різних експериментальних планів у дослідженнях осіб старших вікових груп. Феномен ейджизму та його різновиди. Особливості змін мнемічної сфери при старінні. Особливості змін мовленнєвої сфери та інтелекту при старінні. Динаміка особистісних змін при старінні. Інволюція репродуктивної сфери: поняття про мено- та андропаузу. Психопатологія пізнього віку: поняття про параноїд, делірій, інволюційну депресію тощо. Типологія деменцій пізнього віку, їхня етіологія та протективні фактори.Предмет і методологія дослідження педагогічної психології

Тема 4. Предмет і завдання педагогічної психології.

Історичні види, форми, інститути та механізми соціалізації. Основні категорії педагогічної психології (соціалізація, виховання, навчання, формування, розвиток, научіння, навчальна діяльність, засвоєння та усвідомлення, соціальні цінності, соціальні настанови, знання, вміння, навички). Методи дослідження в педагогічній психології. Методи впливу педагогічної психології. Взаємозв'язок методології, методу та методики дослідження в пед. психології..

Тема 5. Психічний розвиток і освіта

Теорії співвідношення психічного розвитку і навчання. Умови психічного розвитку, поняття соціальної ситуації розвитку, новоутворення, зони актуального і найближчого розвитку, Роль провідної діяльності та сенситивного періоду у психічному розвитку дитини. Теорії співвідношення освіти (навчання) і розвитку у психології. Основні лінії психічного розвитку людини у процесі освіти.

Тема 6. Психологічний аналіз учіння

Учіння як пізнавальна діяльність. Механізми та закони научіння Психологічна структура учіння, його основні характеристики. Зарубіжні та вітчизняні теорії навчальної діяльності. (Я-А. Коменський, Ж. Піаже, Перес і Кросс, К. Ушинський, С. Рубінштейн, Г. Костюк, Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов). Рівневий аналіз учіння. Проблема розвитку пізнавального інтересу. Поняття орієнтовної основи дій. Класифікація навчальних дій. Інформаційний компонент навчальної діяльності. Види контролю в навчальній діяльності. Психологічні умови ефективного формування понять, навчальних навичок. Оцінка та відзнака в навчальній діяльності Класифікація оцінок. Особливості та закономірності формування навчальної діяльності та пізнавальних процесів на різних вікових етапах розвитку людини. Поняття, складові та типи навчальності.

Тема 7. Психологія виховання

Соціалізація і психічний розвиток. Поняття педагогічного впливу. Методологія і методичні принципи виховання. Психологічні питання виховання характеру. Психологічні питання морального виховання.. Проблема формування про соціальної спрямованості особистості. Психологія сімейного виховання.  Психологічні питання перевиховання і психокорекції.

 Блок 6. Прикладні галузі психології

Тема 1. Психологія соматичного та психічного хворого

Передумови виникнення та історія клінічної психології як наукової дисципліни. Критерії здоров'я та хвороби, норми та патології. Порушення психічної діяльності при психічних захворюваннях. Вплив хронічної соматичної хвороби на психіку. Психологічні та поведінкові реакції хворих на захворювання. Внутрішня картина хвороби. Механізми психологічного захисту при хворобі. Психологія лікувального процесу. Психологічна дія ліків. Плацебо-ефект. Психологічні особливості роботи з різними групами хворих. Роль особистості в етіології та патогенезі захворювання. Механізми розвитку психосоматичних хвороб.

Тема 2. Психологічне консультування та психотерапія

Психологічне консультування та немедична психотерапія як форми психологічної допомоги. Відмінності між психологічним консультуванням, немедичною та медичною терапією. Цілі та методи психологічного консультування. Принципи організації консультативної взаємодії. Моделі консультативної допомоги. Етапи консультативної взаємодії та їх завдання. Техніки консультування. Характеристика найбільш типових консультативних звернень. Історія виникнення та розвитку психотерапії як соціального інституту. Цілі та методи психологічної терапії. Напрями та школи психологічної терапії. Специфіка індивідуальної та групової психотерапії. Організаційні засади роботи психотерапевта. Проблема ефективності психологічної терапії. Етичні та професійні вимоги до підготовки та діяльності психотерапевта. Феномен професійного вигоряння психотерапевта.

Тема 3. Психологічна діагностика

Виникнення та розвиток психодіагностики. Розвиток психодіагностики на теренах Радянського Союзу. Розвиток психодіагностики в Європі та США. Психодіагностичний метод і діагностичні підходи. Об'єктивний підхід у психодіагностиці. Тестування здібностей та особистості. Суб'єктивний підхід у психодіагностиці, його діагностичні можливості та обмеження. Проективний підхід до діагностики особистості. Поняття проекції. Діагностичне значення та обмеження проективних методик. Класифікація психодіагностичних методик. Вимоги до психодіагностичних методик. Надійність, її види та способи встановлення. Валідність, її види та способи встановлення. Стандартизація психодіагностичної методики. Статистичні норми. Вимоги до розробки та адаптації психодіагностичних методик. Організація психодіагностичного обстеження. Характеристика основних етапів психодіагностичного обстеження. Психологічний діагноз та прогноз. Специфічні особливості комп'ютерної психодіагностики. Етичні та фахові норми психодіагностики.

 

Тема 4. Психологія праці, професійного вибору та профорієнтації

Психологія праці як прикладна галузь психологічної науки. Основні функції і завдання психолога на підприємстві. Психологічний зміст праці. Системна психологічна характеристика професійної діяльності. Професіограма як результат наукового вивчення і узагальнення відомостей про працю. Психограма як ядро професіограми. Професійна придатність як багаторівневе, поліструктурне утворення. Професійна придатність та професійно важливі властивості. Мотивація до праці. Моделі мотивацій до праці. Задоволеність працею. Функціональні стани людини в трудовій діяльності. Діагностика та корекція функціональних станів у трудовій діяльності. Навчання та підвищення кваліфікації працівників. Функції психолога в системі професійного відбору. Роль психолога в системі профорієнтації.

Рекомендована література

 1. Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: – М., 2000.
 2. Абульханова К. А. Психология и сознание личности. Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности. // Избранные психологические труды. – М., Воронеж, 1999.
 3. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймек-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое руководство. – М., 2000.
 4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л., 1968.
 5. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб., 2005.
 6. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Зарубежная социальная психология XX столетия. Теоретические подходы: Учеб. пособие для вузов, обучающ. по спец. "Психология". – М., 2001.
 7. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М., 2000.
 8. Асмолов А. Г. Психология индивидуальности: Мето­дологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе. – М., 1986.
 9. Бауэр Т. Психическое развитие ребенка. (Пер. с англ.). – М., 1979.
 10. Болотова А. К., Молчанова О. Н. – Психология развития и возрастная психология. – М., Изд. Дом Высшей школы экономики. – 2012. – 526 с.
 11. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.
 12. Бороноев А. О., Павленко В. Н. Этническая психология. – СПб., 1994.
 13. Бурлачук Л. Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия: Учебник для вузов.-СПб.:Питер, 2007.
 14. Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психологию. – К., 1997.
 15. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2007.
 16. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2011.
 17. Васьковская С. В., Горностай П. П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996.
 18. Власова О. І. Педагогічна психологія. – К., 2005.
 19. Власова О. І., Кушерець В.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління. – К. Знання України – 2012. – 467 с.
 20. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти тт. – М., 1983.
 21. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.
 22. Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового знання : історико-теоретичний вимір : [монографія] / І. В. Данилюк. – К. : “САММІТ-КНИГА”, 2010 а. – 432 с.
 23. Ждан А. Н. История психологии от античности до наших дней. – М., 1990.
 24. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников. – М., 1988.
 25. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. – Л., 1982.
 26. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование. – К., 1994.
 27. Климов Е. А. Психология профессионала. – М., – Воронеж, 1996.
 28. Клиническая психология. / Под ред. М. Перре и У. Бауманна. – СПб., 2002.
 29. Клиническая психология: Учебник. / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб., 2002.
 30. Коваленко А. Б. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. – К., 2006.
 31. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів. – К., 1995.
 32. Котлер Дж., Браун Р. Психотерапевтическое консультирование. – СПб., 2001.
 33. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999.
 34. Крайг Г. Психология развития. (Пер. с англ.). – СПб., 2002.
 35. Крайніков Е. В. Психологія розвитку. Словник-довідник. – К.: Арістей, 2004. – 260 с. – С. 244–247.
 36. Крайніков Е. В. Геронтологія: словник-довідник – К: Паливода А. В., 2010. – 352 с.
 37. Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология. – М., 1984.
 38. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. – М., 1999.
 39. Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977.
 40. Леонтьев А. И. Проблемы развития психики. – М., 1981.
 41. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. – М., 1999.
 42. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1984.
 43. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1999.
 44. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. – М., 1998.
 45. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К., 2004.
 46. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія особистості і спілкування: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К., 2004.
 47. Основи психології / За ред.О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995; 1996; 1997; 1999.
 48. Павленко В. М., Таглін С. О. Етнопсихологія. – К., 1999.
 49. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб., 2000.
 50. Максименком С. Д., Чуприков А. П., Прокопович Є. М., Рожкова І. В., Лобанов С. О. ПАТОПСИХОЛОГІЯ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2010, – 210 с.
 51. Парыгин Б. Д. Социальная психология: Проблемы методологии, истории и теории. – СПб., 1999.
 52. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М., 1986.
 53. Платонов Ю. П., Почебут Л. Г. Этническая социальная психология. – СПб., 1993.
 54. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М., 1976.
 55. Проективная психология: Пер. с англ. – М., 2000.
 56. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. – М., 1997.
 57. Психология развития / Под ред. Болотовой А. К., Молчановой О. Н. – М.: ЧеРо , 2005, 524с.
 58. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. (Пер. с англ.). – СПб, 1999.
 59. Реан А. А., КоломенскийЯ. Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999.
 60. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. (Пер. с нем.). – М., 1994.
 61. Романова Е. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. – СПб., 2003.
 62. Роменец В. А. Жизнь и смерть в научном и рели­гиозном истолковании. – К., 1989.
 63. Роменець В. А. Історія психології XVII століття. – К., 1990.
 64. Роменець В. А. Історія психології епохи Відродження. – К., 1988.
 65. Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва. – К., 1993.
 66. Роменець В. А. Історія психології XIX – початку XX століття. – К., 1995.
 67. Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків. – К., 1983.
 68. Роменець В. А. Історія психології. – К., 1978.
 69. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М., 1989.
 70. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Учеб. пособие. – Л.: Издательство Ленинградского ун-та;. 1990. – 256 с.
 71. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. – М.: Аспект пресс, 2001 – 460 с.
 72. Социальная психология: Хрестоматия / Е. П. Белинская (сост.), О. А. Тихомандрицкая. – М., 2000.
 73. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М., 1999.
 74. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961.
 75. Ткаченко А. Н. Принципы и категории психологии. – К., 1978.
 76. Траверсе Т. М. Політична психологія. К., 2013.
 77. Узнадзе Д.П. Психология установки. – СПб., 2001.
 78. Фельдштейн Д.Н. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989.
 79. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции: Пер. с нем. – М., 1989.
 80. Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. – М., 1995.
 81. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: В 2 т. – М., 1986.
 82. Хрестоматия по возрастной и педагодической психологии / Под ред. И. Ильясова, В. Ляудис. – М., 1981.
 83. Хрестоматия по детской психологии. / Под ред. Г. В. Бурменской. – М., 1996.
 84. Хрестоматия по педагогической психологии / Под ред. А. Красило, А. Новгородцевой. – М., 1995.
 85. Шибутани Т. Социальная психология: Пер.с англ. – М., 1999.
 86. Шихирев П. Н. Современная социальная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – М., 1999.
 87. Шмелев А. Г. Основы психодиагностики. – М., Ростов-на-Дону, 1996.
 88. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. – М., 1997.
 89. Ярошевский М. Г. История психологии от Античности до начала ХХ чека. – М., 1998.

 

Іспит проводиться в письмовій формі.

Зразок екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет ___

 

 1. Методологічні принципи і підходи до побудови історії психології.
 2. Спілкування як соціально-психологічне явище.
 3. Розробіть модель психологічного дослідження (сформулюйте проблему, визначте об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, гіпотези, методологічні основи, концептуальну модель дослідження, вимірювані змінні, методи збору даних, процедуру дослідження, методи обробки даних) неформальних лідерів у шкільному класі (старший шкільний вік).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 200-бальною системою оцінки знань. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

 

Критерії оцінки знань при складанні вступного іспиту в магістратуру:

 1. На оцінку «відмінно» (180-200) - заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й глибоке знання матеріалу, в тому числі ґрунтовні знання українських та міжнародних джерел з коментованої літератури. Дане оцінювання передбачає вільну орієнтацію абітурієнта в загальній проблематиці профільного матеріалу. Відповіді на всі запитання білета повинні містити повний, вичерпний характер аналізу навчально-практичного матеріалу.
 2. Оцінка «добре» (140-179) - передбачає наявність розумінь теоретично-практичної частини проблематики в запитаннях  у обсязі програми профілюючого предмету, знань основних джерел та матеріалів із додаткової літератури.
 3. Оцінка «задовільно» (100-139) - означає, що випускник володіє загальними поняттями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела, обізнаний із проблематикою спеціальності.
 4. Оцінка «незадовільно» (менше 100) - виставляється за відсутністю знань літературних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності.

Екзаменаційні завдання на вступному екзамені є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит.

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням.

Перелік іспитів визначається правилами прийому.