Педагогіка вищої школи

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радоюфакультетупсихології

20 січня 2017 р., протокол № 6

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

 

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

 

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму вступного випробування на рівень вищої освіти «магістр» зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» розроблено відповідно до паспорта спеціальності. Головним її функціональним призначенням є:

 • визначення рівня реалізації абітурієнтами принципу висхідного засвоєння основ педагогіки – від найпростіших термінів і понять до поглибленого й масштабного осмислення педагогічних явищ і процесів;
  • виявлення рівня володіння ними матеріалів розділів курсу «Педагогіка», зокрема, таких, як: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство та їх поняттєво-категоріальним апаратом.

 Вимоги до знань і вмінь абітуріентів

Абітурієнт повинензнати:основні терміни і поняття педагогіки;  характеристику основних розділів курсу «Педагогіка»; закономірності та перспективи розвитку педагогіки як науки і навчальної дисципліни; законодавчі й нормативні акти про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості.

Абітурієнт повиненвміти:тлумачити основні терміни і поняття педагогіки, положення законодавчих і нормативних актів про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості; здійснювати системний аналіз педагогічних явищ і процесів.

 Іспит проводиться в письмовій  формі.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Загальні засади педагогіки

Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості. Предмет, об’єкт і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Структура сучасної педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Науково-педагогічне дослідження. Методика науково-педагогічного дослідження.

Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

Особистість, основні фактори її формування. Особистість, індивід, індивідуальність. Умови розвитку особистості. Вплив середовища на розвиток особистості. Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості. Соціалізація і становлення особистості. Вікова періодизація розвитку особистості.

Дидактика

Я. А. Коменський – засновник теорії освіти і навчання. Становлення дидактики як науки. Категоріальний апарат дидактики. Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки й практики.

Процес навчання, його сутність. Сучасні види і концепції навчання. Закономірності та принципи навчання. Структура процесу навчання. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації. Характеристика учіння як вид діяльності. Педагогічна діяльність, її сутність. Типова психологічна структура процесу засвоєння знань.

Зміст освіти, його складові: знання, способи діяльності (вміння, навички); досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення. Державний стандарт освіти. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти.

Форми організації навчально-виховного процессу. Характеристика класно-урочної форми організації навчання. Урок, його структура та типи.

Класифікації методів навчання та їх загальна характеристика. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю. Засоби навчання, їх характеристика.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учня. Види контролю знань. Рівні та критерії оцінювання навчальних досягнень учня. Діагностика навчальних досягнень учня, її складові.

Теорія виховання

Мета і завдання виховання. Сучасні проблеми та актуальні завдання виховання. Сутність і закономірності виховання. Принципи виховання. Специфіка виховної діяльності.

Зміст (напрями) виховної діяльності. Поняття змісту виховання в сучасній школі. Основні підходи до визначення змісту виховання. Характеристика основних напрямів змісту виховання. Сутність системно-ціннісного підходу до визначення змісту виховання.

Методи і прийоми виховання. Засоби виховання. Виховна справа як система. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу. Рівні вихованості. Методи діагностики вихованості. Основні показники рівня вихованості. Виховна робота школи, сім'ї та громадськості.

Школознавство 

Структура розділу «Школознавство». Наукові засади управління загальноосвітніми навчальними закладами (загальна характеристика). Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами.

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління загальноосвітніми навчальними закладами.

Освітня система в Україні. Мета і завдання освіти. Органи освіти: функції та структура. Органи колегіального управління загальноосвітніми навчальними закладами (загальна характеристика). Педагогічна рада, її функції. Органи громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу.

Управлінська діяльність адміністрації школи. Діяльність директора загальноосвітнього навчального закладу. Заступники директора загальноосвітнього навчального закладу, їхні функціональні обов’язки.

Планування та організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі. Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю.

Методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі. Методична рада, її функціональне призначення. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.

Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики. Різновиди передового педагогічного досвіду. Дослідницький досвід, його особливості.

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Загальні засади педагогіки

 1. Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості.
 2. Об’єкт, предмет, і завдання педагогіки.
 3. Основні категорії педагогіки.
 4. Структура сучасної педагогіки.
 5. Зв'язок педагогіки з іншими науками.
 6. Науково-педагогічне дослідження.
 7. Методика науково-педагогічного дослідження.
 8. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.
 9. Особистість як предмет виховання.
 10. Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
 11. Чинники розвитку особистості.
 12. Вплив середовища на розвиток особистості.
 13. Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості.
 14. Соціалізація особистості.
 15. Вікова періодизація розвитку особистості.
 16. Мета і завдання виховання.
 17. Сутність процесу виховання, закономірності виховання.
 18. Принципи виховання.
 19. Зміст (напрями) виховної діяльності.
 20. Методи і прийоми виховання.
 21. Засоби виховання.
 22. Рівні, основні показники рівнів вихованості
 23. Категоріальний апарат дидактики.
 24. Закономірності і принципи навчання.
 25. Процес навчання, його сутність.
 26. Структура процесу навчання.
 27. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації.
 28. Характеристика учіння як виду діяльності.
 29. Педагогічна діяльність (викладання), її сутність.
 30. Зміст освіти, його складові.
 31. Державний стандарт освіти.
 32. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти.
 33. Форми організації навчання
 34. Характеристика класно-урочної  форми організації навчання.
 35. Урок,його структура. Типи уроків.
 36. Методи і засоби навчання.
 37. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 38. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 39. Методи контролю і самоконтролю.
 40. Структура розділу «Школознавство».
 41. Наукові засади управління загальноосвітніми навчальними закладами (загальна характеристика).
 42. Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами.
 43. Система освіти в Україні.
 44. Мета і завдання освіти.
 45. Органи управління  освітою: їх функції та структура.
 46. Органи  колегіального  управління  загальноосвітніми  навчальними  закладами (загальна характеристика).
 47. Педагогічна рада, її функції.
 48. Органи громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу.
 49. Функції і повноваження директора загальноосвітнього навчального закладу.
 50. Планування та організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі.
 51. Методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі.
 52. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.
 53. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Передовий педагогічний досвід.
 54. Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики.

Теорії виховання

 1. Мета і завдання виховання.
 2. Сутність процесу виховання, закономірності виховання.
 3. Принципи виховання.
 4. Зміст (напрями) виховної діяльності.
 5. Методи і прийоми виховання.
 6. Засоби виховання.
 7. Рівні, основні показники рівнів вихованості

Дидактика

 1. Категоріальний апарат дидактики.
 2. Закономірності і принципи навчання.
 3. Процес навчання, його сутність.
 4. Структура процесу навчання.
 5. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації.
 6. Характеристика учіння як виду діяльності.
 7. Педагогічна діяльність (викладання), її сутність.
 8. Зміст освіти, його складові.
 9. Державний стандарт освіти.
 10. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти.
 11. Форми організації навчання
 12. Характеристика класно-урочної  форми організації навчання.
 13. Урок,його структура. Типи уроків.
 14. Методи і засоби навчання.
 15. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 16. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 17. Методи контролю і самоконтролю.

Школознавство

 1. Структура розділу «Школознавство».
 2. Наукові засади управління загальноосвітніми навчальними закладами (загальна характеристика).
 3. Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами.
 4. Система освіти в Україні.
 5. Мета і завдання освіти.
 6. Органи управління  освітою: їх функції та структура.
 7. Органи  колегіального  управління  загальноосвітніми  навчальними  закладами (загальна характеристика).
 8. Педагогічна рада, її функції.
 9. Органи громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу.
 10. Функції і повноваження директора загальноосвітнього навчального закладу.
 11. Планування та організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі.
 12. Методична робота у загальноосвітньому навчальному закладі.
 13. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі.
 14. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Передовий педагогічний досвід.
 15. Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики.

Рекомендована література

Основна

 1. Бондар В. І. Дидактика: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.
 2. Власова О. І., Марушкевич А. А. Основи психології та педагогіки: Підручник – К.: Знання, 2011 – 336 с.
 3. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с.
 4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. – К., 1995. – 237 с.
 5. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
 6. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 2003.– 418 с.
 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007.– 656 с.
 8. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с.
 9. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2006. – 700 с.
 10. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
 11. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778. – Урядовий кур’єр від 15.09.2010. – № 170.
 12. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с.
 13. Соловей М. І., Кудіна В. В., Спіцин Є. С. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання: Навч.посіб. – [ 3-є вид. доповн.]. – К.: Ленвіт, 2013. – 414 с.
 14. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.
 15. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К. Академвидав, 2005. –  560 с.

Додаткова

 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
 2. Ващенко Г. Загальні  методи  навчання:  Підручник для педагогів. –  Вид. 1-е.  –  К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.
 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – 528 с.
 4. Городова Н. М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид. гр. “Основа”, 2004. – 208 с.
 5. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
 6. Десятов Т. М. та ін. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Вид. гр. “Основа”, 2004. – 240 с.
 7. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 8. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28.
 9. Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 34.
 10. Карпенчук С. Г. Теорія та методика виховання: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.
 11. Марушкевич А. Основи педагогіки: Навчальний посібник. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. – 123 с.
 12. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.
 13. Практична педагогіка виховання // За ред. Красовицького М. Ю. – К.: “Плай”, 2000. – 218 с.
 14. Родинна педагогіка: навч -метод. посіб. / А. А. Марушкевич [та ін.] ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. – 215 с.
 15. Современная дидактика: теория – практике / Под ред. И. Я. Лернера, И. К. Журавлева. – М.: ИТПИМИО, 1994. – 288 с.
 16. Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. Професійно-педагогічна підготовки майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання. – К.: Ленвіт, 2008.– 377 с.
 17. Цінності освіти і виховання [Текст] : наук.-метод. зб. // упор. О. М. Павліченко; ред.. За заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. П. Ігнатенко, Р. П. Сеульський; АПН України, Центр Інформ. та док. Ради Європи в Україні – К.: Б.в., 1997. – 224 с.

 

Іспит відбувається в письмовій формі.

 

 

Зразок екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет ___

 

 1. Зміст (напрями) виховної діяльності.
 2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів
 3. Система освіти в Україні

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 200-бальною системою оцінки знань. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

 

Критерії оцінки знань при складанні вступного іспиту в магістратуру:

 1. На оцінку «відмінно» (180-200) - заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й глибоке знання матеріалу, в тому числі ґрунтовні знання українських та міжнародних джерел з коментованої літератури. Дане оцінювання передбачає вільну орієнтацію абітурієнта в загальній проблематиці профільного матеріалу. Відповіді на всі запитання білета повинні містити повний, вичерпний характер аналізу навчально-практичного матеріалу.
 2. Оцінка «добре» (140-179) - передбачає наявність розумінь теоретично-практичної частини проблематики в запитаннях  у обсязі програми профілюючого предмету, знань основних джерел та матеріалів із додаткової літератури.
 3. Оцінка «задовільно» (100-139) - означає, що випускник володіє загальними поняттями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела, обізнаний із проблематикою спеціальності.
 4. Оцінка «незадовільно» (менше 100) - виставляється за відсутністю знань літературних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності.

Екзаменаційні завдання на вступному екзамені є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит.

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням.

Перелік іспитів визначається правилами прийому.