Педагогіка вищої школи

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

Факультет психології

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету психології

від «21» грудня 2017 р. Протокол № 6

Голова Вченої ради факультету психології, декан факультету психології

__________________проф. І. В. Данилюк

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на здобуття ступеня вищої освіти – магістр

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність – 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітня програма – «Педагогіка вищої школи»

 

 

Київ – 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА

 

Програма вступного випробування: ступінь вищої освіти «магістр», спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні науки», освітня програма – «Педагогіка вищої школи».

Розроблена відповідно до вимог основних дескрипторів 7 рівня Національної рамки кваліфікацій України. Головним її функціональним призначенням є:

–        визначення рівня реалізації абітурієнтами принципу висхідного засвоєння основ педагогіки від найпростіших термінів і понять до поглибленого й масштабного осмислення педагогічних явищ і процесів;

–         виявлення рівня володіння ними матеріалами розділів курсу «Педагогіка», зокрема таких, як: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство та їх поняттєво-категоріальним апаратом.

 

Вимоги до знань і вмінь абітурієнтів

Абітурієнт повинен знати: основні терміни і поняття педагогіки; характеристику основних розділів курсу «Педагогіка»; закономірності та перспективи розвитку педагогіки як науки і навчальної дисципліни; законодавчі й нормативні акти про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості.

Абітурієнт повинен вміти: тлумачити основні терміни і поняття педагогіки, положення законодавчих і нормативних актів про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості; здійснювати системний аналіз педагогічних явищ і процесів.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Загальні засади педагогіки

Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості. Предмет, об’єкт і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Структура сучасної педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Науково-педагогічне дослідження. Методика науково-педагогічного дослідження.

Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

Особистість, основні фактори її формування. Особистість, індивід, індивідуальність. Умови розвитку особистості. Вплив середовища на розвиток особистості. Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості. Соціалізація і становлення особистості. Вікова періодизація розвитку особистості.

 

Дидактика

Я. А. Коменський засновник теорії освіти і навчання. Становлення дидактики як науки. Категоріальний апарат дидактики. Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки й практики.

Процес навчання, його сутність. Сучасні види і концепції навчання. Закономірності та принципи навчання. Структура процесу навчання. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації. Характеристика учіння як вид діяльності. Педагогічна діяльність, її сутність. Типова психологічна структура процесу засвоєння знань.

Змістосвіти,йогоскладові:знання,способидіяльності(вміння,навички);досвідтворчоїдіяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення. Стандарт освіти. Нормативні документи, що відображають зміст освіти.

Форми організації навчально-виховного процесу. Характеристика класно-урочної форми організації навчання. Урок, його структура та типи.

Класифікації методів навчання та їх загальна характеристика. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю. Засоби навчання, їх характеристика.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учня. Види контролю знань. Рівні та критерії оцінювання навчальних досягнень учня. Діагностика навчальних досягнень учня, її складові.

 

Теорія виховання

Мета і завдання виховання. Сучасні проблеми та актуальні завдання виховання. Сутність і закономірності виховання. Принципи виховання. Специфіка виховної діяльності.

Зміст (напрями) виховної діяльності. Поняття змісту виховання в сучасній школі. Основні підходи до визначення змісту виховання. Характеристика основних напрямів змісту виховання. Сутність системно-ціннісного підходу до визначення змісту виховання.

Методи і прийоми виховання. Засоби виховання. Виховна справа як система. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу. Рівні вихованості. Методи діагностики вихованості. Основні показники рівня вихованості.

Виховна робота школи, сім'ї та громадськості.

 

Школознавство

Наукові засади управління закладами освіти (загальна характеристика). Принципи управління закладами освіти.

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління закладами освіти.

Освітня система в Україні. Мета і завдання освіти. Органи освіти: функції та структура. Педагогічна рада, її функції. Органи громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти.

Управлінська діяльність адміністрації школи. Діяльність керівника закладу загальної середньої освіти. Заступники керівника закладу загальної середньої освіти, їхні функціональні обов’язки.

Планування та організація навчально-виховного процесу у закладі загальної середньої освіти. Види, форми і методи внутрішньо шкільного контролю.

Методична робота у закладі загальної середньої освіти. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у закладі загальної середньої освіти. Методична рада, її функціональне призначення. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.

Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики. Різновиди передового педагогічного досвіду.

 

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

Загальні засади педагогіки

 1. Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості.
 2. Об’єкт, предмет, і завдання педагогіки.
 3. Основні категорії педагогіки.
 4. Структура  сучасної  педагогіки.
 5. Зв'язок педагогіки з іншими науками.
 6. Науково-педагогічне дослідження.
 7. Методика науково-педагогічного дослідження.
 8. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.
 9. Особистість як предмет виховання.
 10. Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
 11. Чинники розвитку особистості.
 12. Вплив середовища на розвиток особистості.
 13. Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості.
 14. Соціалізація особистості.
 15. Вікова періодизація розвитку особистості.

 

Теорія виховання

 1. Мета і завдання виховання.
 2. Сутність процесу виховання, закономірності виховання.
 3. Принципи виховання.
 4. Зміст (напрями) виховної діяльності.
 5. Методи і прийоми виховання.
 6. Засоби виховання.
 7. Рівні, основні показники рівнів вихованості.
  1. Категоріальний апарат дидактики.
  2. Закономірності і принципи навчання.
  3. Процес навчання, його сутність.
  4. Структура процесу навчання.
  5. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації.
  6. Характеристика учіння як виду діяльності.
  7. Педагогічна діяльність (викладання), її сутність.
  8. Зміст освіти, його складові.
  9. Стандарт освіти.
  10. Нормативні документи, що відображають зміст освіти.
  11. Форми організації навчання
  12. Характеристика класно-урочної форми організації навчання.
  13. Урок, його структура. Типи уроків.
  14. Методи і засоби навчання.
  15. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.
  16. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
  17. Методи контролю і самоконтролю.
  18. Наукові засади управління закладами освіти (загальна характеристика).
  19. Принципи управління закладами загальної середньої освіти.
  20. Система освіти України. Її складники.
  21. Мета і завдання освіти.
  22. Органи управління освітою: їх функції та структура.
  23. Педагогічна рада, її функції.
  24. Органи громадського самоврядування у закладі загальної середньої освіти.
  25. Функції і повноваження керівника закладу загальної середньої освіти.
  26. Планування та організація навчально-виховного процесу у закладі загальної середньої освіти.
  27. Методична робота у закладі загальної середньої освіти.
  28. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у закладі загальної середньої освіти.
  29. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Передовий педагогічний досвід.
  30. Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики.

 

Дидактика

 1. Категоріальний апарат дидактики.
 2. Закономірності і принципи навчання.
 3. Процес навчання, його сутність.
 4. Структура процесу навчання.
 5. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації.
 6. Характеристика учіння як виду діяльності.
 7. Педагогічна діяльність (викладання), її сутність.
 8. Зміст освіти, його складові.
 9. Стандарт освіти.
 10. Нормативні документи, що відображають зміст освіти.
 11. Форми організації навчання
 12. Характеристика класно-урочної форми організації навчання.
 13. Урок, його структура. Типи уроків.
 14. Методи і засоби навчання.
 15. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 16. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 17. Методи контролю і самоконтролю.

 

Школознавство

 1. Наукові засади управління закладами освіти (загальна характеристика).
 2. Принципи управління закладами загальної середньої освіти.
 3. Система освіти України. Її складники.
 4. Мета і завдання освіти.
 5. Органи управління освітою: їх функції та структура.
 6. Педагогічна рада, її функції.
 7. Органи громадського самоврядування у закладі загальної середньої освіти.
 8. Функції і повноваження керівника закладу загальної середньої освіти.
 9. Планування та організація навчально-виховного процесу у закладі загальної середньої освіти.
 10. Методична робота у закладі загальної середньої освіти.
 11. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у закладі загальної середньої освіти.
 12. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. Передовий педагогічний досвід.
 13. Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бондар В. І. Дидактика: підручник для вузів / В. І. Бондар. – Київ: Либідь, 2005.– 264 с.
 2. Власова О. І., Марушкевич А. А. Основи психології та педагогіки: Підручник .– Київ: Знання, 2011– 336 с.
 3. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ: Академія, 2003.– 576 с.
 4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка : Теорія та історія. – Київ, 1995. – 237 с.
 5. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 28.09.2017 року.
 6. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – Київ: Знання-прес, 2003. – 418 с.
 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2007. – 656 с.
 8. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – Київ: Знання, 2006.– 252 с.
 9. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ: Знання-Прес, 2006.– 700 с.
 10. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ: Педагогічна думка, 2001.– 516 с.
 11. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778. – Урядовий кур’єр від 15.09.2010. – № 170.
 12. Семенова А. В., Гурін Р. С., Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006. – 319 с.
 13. Соловей М. І., Кудіна В. В., Спіцин Є. С. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання: Навч. посіб. – [3-є вид., доповн.]. – Київ: Ленвіт, 2013. – 414 с.
 14. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – Київ: Академвидав, 2005.– 520 с.
 15. Фіцула М. М. Педагогіка : Навч.посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – Київ: Академвидав, 2005.– 560 с.
 16. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання.– Київ: ІЗМН, 1998.– 204 с.
 17. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів.– Вид.1-е.– Київ: Українська Видавнича Спілка, 1997.– 441 с.
 18. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки.–Дрогобич: КОЛО, 2003. – 528 с.
 19. Городова  Н. М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004.– 208 с.
 20. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).–Київ: Райдуга, 1994.– 61 с.
 21. Десятов Т. М. та ін. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004.– 240 с.
 22. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 23. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999року № 651-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР).– 1999. – № 28.
 24. Карпенчук С. Г. Теорія та методика виховання: Навч. посіб.–2-ге вид., допов. і переробл.– Київ: Вища школа, 2005.– 343 с
 25. Марушкевич А. Основи педагогіки: Навчальний посібник – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007.–123 с.
 26. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.
 27. Практична педагогіка виховання // За ред. Красовицького М. Ю. – Київ: «Плай», 2000. – 218 с.
 28. Родинна педагогіка: навч-метод. посіб. / А. А. Марушкевич [та ін.] ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002.– 215 с.
 29. Цінності освіти і виховання [Текст]: наук.-метод.зб. // упор. О. М. Павліченко; За заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. П. Ігнатенко, Р. П. Сеульський; АПН України, Центр Інформ. та док. Ради Європи в Україні. – Київ, 1997. – 224 с.

 

Додаткова:

 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання.– Київ: ІЗМН, 1998.– 204 с.
 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів.– Вид.1-е.– Київ: Українська Видавнича Спілка, 1997.– 441 с.
 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки.–Дрогобич: КОЛО, 2003. – 528 с.
 4. Городова  Н. М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004.– 208 с.
 5. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).–Київ: Райдуга, 1994.– 61 с.
 6. Десятов Т. М. та ін. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004.– 240 с.
 7. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 8. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999року № 651-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР).– 1999. – № 28.
 9. Карпенчук С. Г. Теорія та методика виховання: Навч. посіб.–2-ге вид., допов. і переробл.– Київ: Вища школа, 2005.– 343 с
 10. Марушкевич А. Основи педагогіки: Навчальний посібник – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007.–123 с.
 11. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.
 12. Практична педагогіка виховання // За ред. Красовицького М. Ю. – Київ: «Плай», 2000. – 218 с.
 13. Родинна педагогіка: навч-метод. посіб. / А. А. Марушкевич [та ін.] ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002.– 215 с.
 14. Цінності освіти і виховання [Текст]: наук.-метод.зб. // упор. О. М. Павліченко; За заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. П. Ігнатенко, Р. П. Сеульський; АПН України, Центр Інформ. та док. Ради Європи в Україні. – Київ, 1997. – 224 с.

 


Зразок екзаменаційного білета

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Факультет психології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________________ В. А. Бугров

 

Для вступу на здобуття ступеня вищої магістр

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки

Освітня програма – «Педагогіка вищої школи»

 

Екзаменаційний білет 1

 1. Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості.
 2. Методи і прийоми виховання.
 3. Принципи управління закладами загальної середньої освіти.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології,

протокол № 6 від 21.12.2017

 

 

Голова                                                                                      І. В. Данилюк

 

Іспит відбувається в письмовій формі.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

 

Критерії оцінки знань при складанні вступного іспиту в магістратуру:

 1. На оцінку «відмінно» (180–200) – заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й глибоке знання матеріалу, в тому числі ґрунтовні знання українських та міжнародних джерел з коментованої літератури. Дане оцінювання передбачає вільну орієнтацію абітурієнта в загальній проблематиці профільного матеріалу. Відповіді на всі запитання білета повинні містити повний, вичерпний характер аналізу навчально-практичного матеріалу.
 2. Оцінка «добре» (140–179) – передбачає наявність розумінь теоретично-практичної частини проблематики в запитаннях в обсязі програми профілюючого предмету, знань основних джерел та матеріалів із додаткової літератури.
 3. Оцінка «задовільно» (100–139) – означає, що випускник володіє загальними поняттями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела, обізнаний із проблематикою спеціальності.
 4. Оцінка «незадовільно» (менше 100) – виставляється за відсутністю знань літературних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності.

Екзаменаційні завдання на вступному екзамені є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит.

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням.

Перелік іспитів визначається правилами прийому.