Управління навчальним закладом

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 

Факультет психології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету психології

від «21» грудня 2017 р. Протокол № 6

Голова Вченої ради факультету психології, декан факультету психології

__________________проф. Данилюк І. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на здобуття ступеня вищої освіти – магістр

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма «Управління закладом вищої освіти»

 

 

КИЇВ – 2017

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування: ступінь вищої освіти «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент в галузі 07 Управління та адміністрування освітньо-наукової програми «Управління закладом вищої освіти» розроблена відповідно до вимог основних дескрипторів 7 рівня Національної рамки кваліфікацій України. Головним її функціональним призначенням є:

–        визначення рівня реалізації абітурієнтами принципу висхідного засвоєння основ педагогіки – від найпростіших термінів і понять до поглибленого й масштабного осмислення педагогічних явищ і процесів;

–        виявлення рівня володіння кандидатами для вступу методичною характеристикою розділів курсу «Педагогіка», зокрема, таких, як: загальні основи педагогіки, основи теорії та методики виховання, «Дидактика», «Школознавство» та їх поняттєво-категоріальним апаратом.

 

Вимоги до знань і вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати: основні терміни і поняття педагогіки; методичну характеристику основних розділів курсу «Педагогіка»; закономірності та перспективи розвитку педагогіки як науки і навчальної дисципліни; законодавчі й нормативні акти про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості.

Абітурієнт повинен вміти: тлумачити основні терміни і поняття педагогіки, положення законодавчих і нормативних актів про освіту, навчання, виховання і розвиток особистості; здійснювати системний аналіз педагогічних явищ і процесів.

Іспит проводиться в письмовій формі.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Загальні засади педагогіки

Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості. Предмет, об’єкт і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Структура сучасної педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Науково-педагогічне дослідження. Методика науково-педагогічного дослідження. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

Особистість, основні фактори її формування.

 

Теорія та методика виховання

Особистість як предмет виховання. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Умови і фактори розвитку особистості. Роль свідомості та самосвідомості в процесі розвитку особистості. Вплив середовища на розвиток особистості. Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості. Колектив і особистість. Соціалізація і становлення особистості. Вікова періодизація розвитку особистості. Основні механізми розвитку особистості.

Мета і завдання виховання. Сучасні проблеми та актуальні завдання виховання. Сутність і закономірності виховання. Принципи виховання. Специфіка виховної діяльності. Зміст (напрями) виховної діяльності. Поняття змісту виховання в сучасній школі. Основні підходи до визначення змісту виховання. Характеристика основних напрямів змісту виховання. Сутність системно-ціннісного підходу до визначення змісту виховання. Процес виховання, його характеристика. Методи і прийоми виховання. Засоби виховання. Технології виховання. Виховна справа як система. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу. Рівні вихованості. Основні показники рівня вихованості. Методи діагностики вихованості.

Виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Виховна діяльність класного керівника. Процес становлення в Україні дитячих та юнацьких громадських організацій, об’єднань і рухів. Неформальні молодіжні організації, об’єднання і рухи.

 

Дидактика

Я. А. Коменський – засновник теорії освіти і навчання. Становлення дидактики як науки. Категоріальний апарат дидактики. Актуальні проблеми дидактики на сучасному етапі розвитку педагогічної науки й практики.

Освітня система в Україні. Мета і завдання освіти. Види освіти. Зміст освіти, його складові: знання, способи діяльності (вміння, навички); досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення. Державний стандарт освіти. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти. Освітні галузі. Базовий план державного стандарту загальної середньої освіти, його інваріантна та варіативна складові.

Закономірності і принципи навчання. Процес навчання, його сутність. Сучасні види і концепції навчання. Структура процесу навчання. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації. Характеристика учіння як виду діяльності. Педагогічна діяльність, її сутність. Типова психологічна структура процесу засвоєння знань.

Форми організації навчально-виховного процесу: класно-урочна, академічна, клубна.

Класифікації методів навчання та їх загальна характеристика. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методи контролю і самоконтролю. Засоби навчання, їх характеристика.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учня. Види контролю знань. Рівні та критерії оцінювання навчальних досягнень учня. Діагностика навчальних досягнень учня, її складові.

 

Школознавство

Структура розділу «Школознавство». Наукові засади управління закладами середньої освіти (загальна характеристика). Принципи управління закладами середньої освіти. Методи управління закладами середньої освіти. Функції управління закладами середньої освіти.

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління закладами середньої освіти.

Органи освіти: їх функції та структура. Органи колегіального управління закладами середньої освіти (загальна характеристика). Педагогічна рада, її функції. Органи громадського самоврядування закладом середньої освіти. Інспектування закладів середньої освіти. Державна атестація закладів середньої освіти.

Управлінська діяльність адміністрації школи. Діяльність директора закладу середньої освіти. Заступники директора закладу середньої освіти, їхні функціональні обов’язки.

Внутрішньошкільне керівництво і контроль (загальна характеристика). Планування та організація навчально-виховного процесу у закладі середньої освіти. Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю.

Методична робота у закладі середньої освіти. Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи у закладі середньої освіти. Методична рада, її функціональне призначення. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.

Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики. Різновиди передового педагогічного досвіду. Дослідницький досвід, його особливості.

 

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

Загальні засади педагогіки

 1. Педагогіка як наука про навчання, виховання і розвиток особистості.
 2. Об’єкт, предмет, і завдання педагогіки.
 3. Основні категорії педагогіки.
 4. Структура педагогіки.
 5. Зв'язок педагогіки з іншими науками.
 6. Науково-педагогічне дослідження.
 7. Методика науково-педагогічного дослідження.
  1. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

 

Теорія та методика виховання

 1. Особистість як предмет виховання.
 2. Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
 3. Чинники розвитку особистості.
 4. Роль свідомості та самосвідомості в процесі розвитку особистості.
 5. Вплив середовища на розвиток особистості.
 6. Зовнішні і внутрішні умови розвитку особистості.
 7. Колектив і особистість.
 8. Соціалізація особистості.
 9. Вікова періодизація розвитку особистості.
 10. Мета і завдання виховання.
 11. Сучасні проблеми та актуальні завдання виховання.
 12. Сутність і закономірності виховання.
 13. Принципи виховання.
 14. Зміст (напрями) виховної діяльності.
 15. Методи і прийоми виховання.
 16. Засоби виховання.
 17. Рівні, основні показники рівнів вихованості.
 18. Методи діагностики вихованості.
 19. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу.
  1. Процес становлення в Україні дитячих та юнацьких громадських організацій, об’єднань і рухів.
  2. Неформальні молодіжні організації, об’єднання і рухи.

 

Дидактика

 1. Я. А. Коменський – засновник теорії освіти і навчання.
 2. Становлення дидактики як науки.
 3. Категоріальний апарат дидактики.
 4. Система освіти в Україні.
 5. Мета і завдання освіти.
 6. Види освіти.
 7. Зміст освіти, його складові.
 8. Державний стандарт освіти.
 9. Державні нормативні документи, що відображають зміст освіти.
 10. Закономірності і принципи навчання.
 11. Процес навчання, його сутність.
 12. Сучасні види і концепції навчання.
 13. Структура процесу навчання.
 14. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації.
 15. Характеристика учіння як виду діяльності.
 16. Педагогічна діяльність, її сутність.
 17. Форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу.
 18. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 19. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 20. Методи контролю і самоконтролю.

 

Школознавство

 1. Структура розділу «Школознавство».
 2. Наукові засади управління закладами середньої освіти (загальна характеристика).
 3. Принципи управління закладами середньої освіти.
 4. Методи управління закладами середньої освіти.
 5. Функції управління закладами середньої освіти.
 6. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління закладами середньої освіти.
 7. Органи освіти: їх функції та структура.
 8. Органи колегіального управління закладами середньої освіти (загальна характеристика).
 9. Педагогічна рада, її функції.
 10. Органи громадського самоврядування закладів середньої освіти.
 11. Інспектування закладів середньої освіти.
 12. Державна атестація закладів середньої освіти.
 13. Управлінська діяльність адміністрації школи.
 14. Діяльність директора закладу середньої освіти.
 15. Заступники директора закладу середньої освіти, їхні функціональні обов’язки.
 16. Внутрішньошкільне керівництво і контроль (загальна характеристика).
 17. Планування та організація навчально-виховного процесу у закладі середньої освіти.
 18. Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю.
 19. Методична робота у закладі середньої освіти.
 20. Колективні і групові форми методичної роботи у закладі середньої освіти.
 21. Методична рада, її функціональне призначення.
 22. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.
 23. Передовий педагогічний досвід.
 24. Вивчення і впровадження досягнень педагогічної науки і практики.
 25. Різновиди передового педагогічного досвіду.
 26. Дослідницький досвід, його особливості.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Бондар В. І. Дидактика: підручник для вузів / В. І. Бондар. – Київ: Либідь, 2005.– 264 с.
 2. Власова О. І., Марушкевич А. А. Основи психології та педагогіки: Підручник – Київ: Знання, 2011. – 333 с.
 3. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ: Академія, 2003. – 576 с.
 4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. – Київ, 1995. – 237 с.
 5. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ: Освіта України, КНТ, 2008. – 528 с.
 6. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – Київ: Знання-прес,2003. – 418 с.
 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2007.– 656 с.
 8. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – Київ: Знання, 2006. – 252 с.
 9. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ: Знання-Прес, 2006. – 700 с.
 10. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778. – Урядовий кур’єр від 15.09.2010.– № 170.
 11. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006. – 319 с.
 12. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – Київ: Академвидав, 2005. – 520 с.
 13. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – Київ: Академвидав, 2005. – 519 с

 

Додаткова

 1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – Київ: ІЗМН, 1998. – 204 с.
 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Вид. 1-е. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.
 3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – 335 с.
 4. Городова Н. М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004. – 208 с.
 5. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). – Київ: Райдуга, 1994.
 6. Десятов Т. М. та ін. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Вид. гр. «Основа», 2004. – 240 с.
 7. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 20.
 8. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28.
 9. Карпенчук С. Г. Теорія та методика виховання: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ: Вища школа, 2005.
 10. Марушкевич А. Основи педагогіки: Навчальний посібник. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 157 с.
 11. Марушкевич А. А. Родинна педагогіка: Навч.-метод. посібник. – Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 215 с.
 12. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.
 13. Практична педагогіка виховання // За ред. Красовицького М. Ю. – Київ: «Плай», 2000. – 218 с.
 14. Соловей М. І., Спіцин Є. С. Кудіна В. В. Професійно-педагогічна підготовки майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання. – Київ: Ленвіт, 2008.– 377 с.
 15. Цінності освіти і виховання // За заг. ред. О. В. Сухомлинської  – Київ, 1997. – 224 с.

 

Зразок екзаменаційного білета

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Факультет психології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

__________________________ В. А. Бугров

 

Для вступу на здобуття ступеня вищої магістр

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма «Управління закладом вищої освіти»

 

Екзаменаційний білет 1

1. Неформальні молодіжні організації, об’єднання і рухи.

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління закладом середньої освіти.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології,

протокол № 6 від 21.12.2017

 

 

Голова                                                                                      І. В. Данилюк

 

Іспит відбувається в письмовій формі.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

 

Критерії оцінки знань при складанні вступного іспиту в магістратуру:

 1. На оцінку «відмінно» (180–200) – заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й глибоке знання матеріалу, в тому числі ґрунтовні знання українських та міжнародних джерел з коментованої літератури. Дане оцінювання передбачає вільну орієнтацію абітурієнта в загальній проблематиці профільного матеріалу. Відповіді на всі запитання білета повинні містити повний, вичерпний характер аналізу навчально-практичного матеріалу.
 2. Оцінка «добре» (140–179) – передбачає наявність розумінь теоретично-практичної частини проблематики в запитаннях в обсязі програми профілюючого предмету, знань основних джерел та матеріалів із додаткової літератури.
 3. Оцінка «задовільно» (100–139) – означає, що випускник володіє загальними поняттями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела, обізнаний із проблематикою спеціальності.
 4. Оцінка «незадовільно» (менше 100) – виставляється за відсутністю знань літературних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності.

 

Екзаменаційні завдання на вступному екзамені є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за іспит.

 

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням.

 

Перелік іспитів визначається правилами прийому.