Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки


Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: socr.socp@gmail.com

Facebook

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Завідувач кафедри: Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор. Фахівець у галузі психології соціальної роботи, педагогічної та вікової психології,організації освітнього середовища ВНЗ.

Лаборант кафедри: Заїка Олександра Олександрівна.

Наказ про відкриття кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки датується 18.04.2016 р. Її створення було викликано нагальними потребами суспільства у фундаментальній підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі надання соціально-психологічних видів реабілітаційних послуг дезадаптованим верствам  населення внаслідок військових дій на Сході України. Водночас, у 2016 р. Міністерством освіти і науки України було здійснено перепідпорядкування спеціальності «соціальна педагогіка»  галузі наук «соціальна робота» , що викликало необхідність внесення коректив в структурне і змістове забезпечення професійної підготовки фахівців за цією спеціальністю.

Основні напрями наукової діяльності кафедри: Кафедра  соціальної реабілітації та соціальної педагогіки здійснює професійну підготовку  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр соціальної педагогіки» та за двома магістерськими програмами» «Соціальна реабілітація» (23 Соціальна робота : 231 Соціальна робота :  Соціальна реабілітація ) та «Соціальна педагогіка» (23 Соціальна робота : 231 Соціальна робота : Соціальна педагогіка ).

Навчальні програми бакалаврату і маґістратури розроблені з дотриманням ряду принципів:

  • упровадження інноваційних підходів у підготовці фахівців галузі із урахуванням існуючого міжнародного досвіду;
  • забезпечення комплексного підходу до освоєння технологій реабілітації (соціальної, психологічної, правової, економічної, трудової тощо);
  • урахування реальних потреб соціуму в галузі охорони психічного здоров’я із урахуванням потреб ринку праці в спеціалістах даного фаху;
  • дотримання науково-дослідницьких цілей в процесі розробки і апробації навчальної програми з метою запровадження стандартів освітньої підготовки фахівців в галузі соціально-психологічної  реабілітації у вищій школі.

Відкриття у липні 2016 р. освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 231 – «Соціальна робота» (гарант наукової програми д.психол.н., професор Чуйко О.В.)  дає змогу кафедрі готувати в аспірантурі фахівців у галузі соціальної роботи вищої кваліфікації.
На кафедрі працює 4 доктори наук , 7 кандидатів наук,2 професори, 4 доценти, 4 асистенти.

Професорсько-викладацький склад кафедри  працює над розробкою навчальних дисциплін та  курсів, робочих навчальних програм та методичного забезпечення із урахуванням концептуальних засад новітніх (соціально-реабілітаційних) практик, а також над  упровадженням інноваційних  форм та методів підготовки фахівців у галузі соціальної роботи.  
Основу програми підготовки складають три стратегічні наукові і прикладні напрямки: соціальна адаптація, психологічна реабілітація та професійна переорієнтація.

Навчальна діяльність кафедри: Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечується  викладанням профільних дисциплін («Реабілітаційні моделі допомоги у Західній Європі та США», «Динаміка соціальних-характеристик постраждалих спільнот, «Психологія травми і травмуючи подій», «Психологічні засади соціального інформування»).

Процес навчання ґрунтується  на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок обов’язкового включення їх у професійно-орієнтовані практики впродовж навчання в університеті (волонтерські, дослідницькі, проектні, клінічні праткики), широкого використання інтерактивних методів навчання (дискусії, тренінги, ОДІ – форми, симуляційні ігри, проектні форми навчання тощо). У магістратурі упроваджено викладання двох дисциплін  англійською мовою: «Управління якістю в соціальній роботі», «Ресоціалізація, соціальна реабілітація та соціальна корекція». При кафедрі відкрито Школу соціального лідерства як платформи розвитку лідерських ініціатив, особистісної активності, наснаження і активізації особистісних ресурсів студентства.

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки співпрацює із міжнародними недержавними організаціями і програмами (UNDP, UNICEF, UNISAIDE, офісом НАТО в Україні), провідними державними науковими установами (Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), провідними факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України, на яких здійснюється підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів.

Після закінчення університету випускники матимуть можливість працювати:

  • У соціально-орієнтованих установах, підприємствах, організаціях, закладах державної і комунальної форм власності;
  • В освітніх та соціально-психологічних установах,підпорядкованих Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я (на посадах: соціальний педагог; фахівець з реабілітації; педагог-організатор; інспектор з охорони дитинства; спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді; спеціаліст закладів соціального обслуговування та ін.);
  • У міжнародних організаціях, фондах, представництвах, орієнтованих на просвітницькі моделі.
Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 12 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація Мова
Чуйко Олена Василівна
Посада: Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: chuiko_ov@ukr.net
Байдарова Ольга Олегівна
Посада: Заступник завідувача кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: baidarovao@gmail.com
Максимова Наталія Юріївна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
Чернуха Надія Миколаївна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор педагогічних наук, професор
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: nm_chernukha@ukr.net
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: psymethodologist@gmail.com
Токарук Людмила Степанівна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: mila-la@bigmir.net
Тохтамиш Олександр Михайлович
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: o.tokhtamysh@knu.ua, tokhtamysh@gmail.com
Гук Ольга Федорівна
Посада: Викладач
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: OlgaGuk@univ.kiev.ua
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: m-vasileva@knu.ua, mv0669781504@gmail.com
Удовенко Юлія Миколаївна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: childrescue1@ukr.net
Красілова Юлія Михайлівна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: k-j-m@ukr.net
Грінчук Владислава Сергіївна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
-:
 
Facebook:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: vladagrin@knu.ua