×
×

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки


Телефон: +38 (044) 521-32-64
Аудиторія: 412, 4-й поверх
E-mail: socr.socp@gmail.com

Завідувач кафедри: Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор. Фахівець у галузі психології соціальної роботи, педагогічної та вікової психології,організації освітнього середовища ВНЗ.

Лаборант кафедри: Заїка Олександра Олександрівна.

Наказ про відкриття кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки датується 18.04.2016 р. Її створення було викликано нагальними потребами суспільства у фундаментальній підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі надання соціально-психологічних видів реабілітаційних послуг дезадаптованим верствам  населення внаслідок військових дій на Сході України. Водночас, у 2016 р. Міністерством освіти і науки України було здійснено перепідпорядкування спеціальності «соціальна педагогіка»  галузі наук «соціальна робота» , що викликало необхідність внесення коректив в структурне і змістове забезпечення професійної підготовки фахівців за цією спеціальністю.

Основні напрями наукової діяльності кафедри: Кафедра  соціальної реабілітації та соціальної педагогіки здійснює професійну підготовку  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр соціальної педагогіки» та за двома магістерськими програмами» «Соціальна реабілітація» (23 Соціальна робота : 231 Соціальна робота :  Соціальна реабілітація ) та «Соціальна педагогіка» (23 Соціальна робота : 231 Соціальна робота : Соціальна педагогіка ).

Навчальні програми бакалаврату і маґістратури розроблені з дотриманням ряду принципів:

  • упровадження інноваційних підходів у підготовці фахівців галузі із урахуванням існуючого міжнародного досвіду;
  • забезпечення комплексного підходу до освоєння технологій реабілітації (соціальної, психологічної, правової, економічної, трудової тощо);
  • урахування реальних потреб соціуму в галузі охорони психічного здоров’я із урахуванням потреб ринку праці в спеціалістах даного фаху;
  • дотримання науково-дослідницьких цілей в процесі розробки і апробації навчальної програми з метою запровадження стандартів освітньої підготовки фахівців в галузі соціально-психологічної  реабілітації у вищій школі.

Відкриття у липні 2016 р. освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 231 – «Соціальна робота» (гарант наукової програми д.психол.н., професор Чуйко О.В.)  дає змогу кафедрі готувати в аспірантурі фахівців у галузі соціальної роботи вищої кваліфікації.
На кафедрі працює 4 доктори наук , 7 кандидатів наук,2 професори, 4 доценти, 4 асистенти.

Професорсько-викладацький склад кафедри  працює над розробкою навчальних дисциплін та  курсів, робочих навчальних програм та методичного забезпечення із урахуванням концептуальних засад новітніх (соціально-реабілітаційних) практик, а також над  упровадженням інноваційних  форм та методів підготовки фахівців у галузі соціальної роботи.  
Основу програми підготовки складають три стратегічні наукові і прикладні напрямки: соціальна адаптація, психологічна реабілітація та професійна переорієнтація.

Навчальна діяльність кафедри: Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечується  викладанням профільних дисциплін («Реабілітаційні моделі допомоги у Західній Європі та США», «Динаміка соціальних-характеристик постраждалих спільнот, «Психологія травми і травмуючи подій», «Психологічні засади соціального інформування»).

Процес навчання ґрунтується  на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок обов’язкового включення їх у професійно-орієнтовані практики впродовж навчання в університеті (волонтерські, дослідницькі, проектні, клінічні праткики), широкого використання інтерактивних методів навчання (дискусії, тренінги, ОДІ – форми, симуляційні ігри, проектні форми навчання тощо). У магістратурі упроваджено викладання двох дисциплін  англійською мовою: «Управління якістю в соціальній роботі», «Ресоціалізація, соціальна реабілітація та соціальна корекція». При кафедрі відкрито Школу соціального лідерства як платформи розвитку лідерських ініціатив, особистісної активності, наснаження і активізації особистісних ресурсів студентства.

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки співпрацює із міжнародними недержавними організаціями і програмами (UNDP, UNICEF, UNISAIDE, офісом НАТО в Україні), провідними державними науковими установами (Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), провідними факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України, на яких здійснюється підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів.

Після закінчення університету випускники матимуть можливість працювати:

  • У соціально-орієнтованих установах, підприємствах, організаціях, закладах державної і комунальної форм власності;
  • В освітніх та соціально-психологічних установах,підпорядкованих Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я (на посадах: соціальний педагог; фахівець з реабілітації; педагог-організатор; інспектор з охорони дитинства; спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді; спеціаліст закладів соціального обслуговування та ін.);
  • У міжнародних організаціях, фондах, представництвах, орієнтованих на просвітницькі моделі.

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка містить 12 зареєстрованих користувачів(а)

Фото Ім'я та інформація Мова
Чуйко Олена Василівна
Посада: Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
:
Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: chuiko_ov@ukr.net
Байдарова Ольга Олегівна
Посада: Заступник завідувача кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: baidarovao@gmail.com
Максимова Наталія Юріївна
Посада: Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор психологічних наук, професор
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
Чернуха Надія Миколаївна
Посада: Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор педагогічних наук, професор
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: nm_chernukha@ukr.net
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Посада: Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: psymethodologist@gmail.com
Токарук Людмила Степанівна
Посада: Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: mila-la@bigmir.net
Тохтамиш Олександр Михайлович
Посада: Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: o.tokhtamysh@knu.ua, tokhtamysh@gmail.com
Гук Ольга Федорівна
Посада: Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук, доцент
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: OlgaGuk@univ.kiev.ua
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат педагогічних наук
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: m-vasileva@knu.ua, mv0669781504@gmail.com
Удовенко Юлія Миколаївна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: childrescue1@ukr.net
Красілова Юлія Михайлівна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
-:
 
:

Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: k-j-m@ukr.net
Шкуро Валентина Петрівна
Посада: Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
-:
Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: valentynashkuro@gmail.com