×
×

Данилюк Іван Васильович
Ivan V. Danyliuk
Данилюк Іван Васильович
Декан факультету, професор кафедри загальної психології,
заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Dean of the Faculty, Professor at the Department of General Psychology
Голова вченої ради
Доктор психологічних наук, професор
Doctor of Psychological Sciences (Ph. D.), Professor
+38 (044) 521-35-09
316, 3-й поверх
316, 3rd floor
psy-univ@ukr.net

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "психологія" (1993 р.), аспірантура (1996 р.), кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. на тему «Історія психології в Україні: Західні регіони України (кінець ХІХ - початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології); докторську дисертацію захистив у 2010 р. на тему: «Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Sociology and Psychology, specialty "Psychology" (1993), postgraduate studies (1996), defended his candidate dissertation in 1998 on the theme: "History of Psychology in Ukraine: Western Regions of Ukraine (end of the XIX - the beginning of the XX century). Problems of periodization and main approaches"(19.00.01 - general psychology, history of psychology); defended his doctoral dissertation in 2010 on the theme: "Formation of ethnic psychology as a branch of scientific knowledge: historical and theoretical dimension" (19.00.01 - general psychology, history of psychology).

 • І Семінар із залежностей (Аргентинська школа психоаналізу);
 • V Семінар з психоаналізу (Аргентинська школа психоаналізу).
 • I Seminar on Dependency (Argentine School of Psychoanalysis);
 • V Seminar on Psychoanalysis (Argentine School of Psychoanalysis).
 • етнокультурна психологія;
 • історія української психології;
 • загальна та соціальна психологія;
 • психологія особистості.
 • Ethnopsychology;
 • Culture and personality psychology;
 • History of Ukrainian and World psychology;
 • В університеті працює з 1999 р. З 2011 – завідувач кафедри загальної психології. З 2011 р. вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 по захисту доктор. дис. при КНУ, член спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 по захисту кандидатських дисертацій при Інституті соціальної та політичної психології НАПН України. У 2000-2006 р.р. обіймав посаду заступника декана факультету соціології та психології з виховної роботи, 2006-2007 р.р. – заступника декана факультету соціології та психології з навчальної роботи. У 2005-2007 р.р. – в.о. завідувача кафедри соціальної психології.
 • З 2011 року по 2016 р.р. – завідувач кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2012 року – декан факультету психології.

He has been working at the University since 1999. Since 2011 he has been the head of the department of General Psychology. Since 2011 he has been working as Scientific Secretary of the Dissertation Council for the Dissertation defense at the University, a member of the Dissertation Council for the Dissertation defense at the Institute of Social and Political Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. In 2000-2006 he was the deputy dean for educational activities of the faculty of sociology and psychology, 2006-2007 - deputy dean of the faculty of sociology and psychology for academic work. In 2005-2007- acting as Head of the Department of Social Psychology.

 • Президент Української психологічної асоціації. Член експертної ради з гуманітарних та соціальних наук при ДАК України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівня підготовки фахівців. Член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні при Національній академії педагогічних наук України (секція психологічних наук). Почесний член громадської організації «Колегія поліграфологів України».
 • Головний редактор періодичного видання «Український психологічний журнал»; головний редактор фахового видання з психології «Вісник Київського національного університету. Серія: Психологія».
 • Данилюк І. В. є головою підкомісії зі спеціальності 053 «Психологія» Науково-методичної комісії №5 з соціальних наук та журналістики сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, яка розробила стандарти вищої освіти України: бакалаврський, магістерський рівень та рівень доктора філософії (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія»).
 • Данилюк І. В. брав участь на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID)  у розробці проекту професіограми судді: «Дослідження щодо психологічних аспектів професійної діяльності судді та суддівських компетенцій: вітчизняні та зарубіжні дослідження, досвід, напрацювання, регулювання». USAID (AID-121-C-11-00002).

A member of the expert council on humanitarian and social sciences at the Accreditation Commission of Ukraine for licensing and accreditation of higher education institutions of the I-IV level of accreditation.

 • За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності нагороджений Подякою Голови Київської міської державної адміністрації (1997);
 • за плідну науково-педагогічну діяльність та сумлінну працю нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006);
 • за наукову роботу «Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX — перша половина ХХ століття)» нагороджений Грамотою Президії Національної Академії Наук України (2004);
 • за сумлінну працю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нагороджений Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008);
 • за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним українським народом нагороджений Благословенною Грамотою (2013);
 • Нагрудний знак Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (2017);
 • Нагрудний знак Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» (2020).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019) - «За високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та участь у розробленні стандартів вищої освіти на компетентнісній основі».

Awarded the Gratitude of the Chairman of the Kyiv City State Administration (1997), Diploma of the Presidium of the National Academy of Ukraine (2004), Diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Diploma of the Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008), for services to the Local Ukrainian Orthodox Church and the devout Ukrainian people was awarded the Piety Diploma (2013).

 • Етнопсихологія
 • Психологія культури
 • Загальна психологія
 • Психологія вищої школи
 • Ethnopsychology;
 • Psychology of culture;
 • General Psychology;
 • Psychology of higher education;

Футбол, шахмати, поезія.

Football, chess, poetry.

Автор більше 160 наукових та навчально-методичних праць: монографій, навчально-методичних посібників, наукових статей у закордонних наукометричних та фахових вітчизняних виданнях.

Published more than 80 scientific works

 • Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть ХІХ – перша половина ХХ століття) – К.,2002.
 • Етносоціологія: терміни та поняття (у співавт.). – К., 2003.
 • Danyliuk I. V. (2002) Istoriia psykholohii v Ukraini: Zakhidni rehiony (ostannia chvert KhIKh – persha polovyna KhKh stolittia) [History of psychology in Ukraine: Western regions (last quarter of XIX - first half of XX century)]. [in Ukrainian]. Danyliuk I. V. (2003) Etnosotsiolohiia: terminy ta poniattia [Ethnosociology: terms and concepts] [in Ukrainian].
 • «Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір» (2010 р.),
 • «Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості» (2015), «Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості» (2018), «Особливості взаємозв’язку психологічних характеристик етнічної ідентичності та вибору стратегії акультурації переселенцями» (2018),
 • «Етнокультурна психологія: історія та сучасність» (2019).
 • Данилюк І. В. має публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science: “The types of personal integrity of the modern Ukrainian multicultural society” // http://wszedukacja.pl/content/uploads/2012/06/ProceedingsICTM2015.pdf (PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT MANAGEMENT FOR GLOBAL COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH IN EMERGING ECONOMIES (ICTM 2015). - Стр.: 125-125. (Web of Science Core Collection WoS)).
 • “PERSONAL AUTONOMY AS A KEY FACTOR OF HUMAN SELF-DETERMINATION” // SOCIAL WELFARE: INTERDISCIPLINARY APPROACH. - Vol 1, No 8 (2018). – P. 85-93. (Web of Science Core Collection WoS). Режим доступу http://socialwelfare.eu/index.php/sw/issue/view/24/showToc?fbclid=IwAR2k3nPtSavX0BhBhRbRq45-y0nKBQNKkm_z-vhZ5lNaCp6S5uVqQCsvwq4
 • “Створення опитувальних стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічно-го профілю” // Офтальмологический журнал. – 2019. - №1 (486). – С. 39-45. (Scopus). Режим доступу: http://www.ozhurnal.com/ru/archive/2019/1?fbclid=IwAR1YvgEM5iMPJecq5NBTg3mdXPmADNSaALb7CEfSOoYWfcp2-XLQ-Kw2tDE.
 • Psychological factors of secondary school graduates’ hardiness” // Social Welfare: Interdisciplinary Approach. – 2019. – Vol. 1, No 9. – P. 93-103. DOI: 10.21277/sw.v1i9.454 (Web of Science Core Collection WoS), (у співавторстві). Режим доступу: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/issue/view/28/showToc?fbclid=IwAR2LCwXEmzM2ZQaAI01dMV9X97vSq2pj0ARD-zYmEzP9uG_VCTF_w4HYfQg
 • Під керівництвом професора Данилюка І. В. захищено 8 кандидатських дисертацій та одну докторську дисертацію.
 • Danyliuk I. V. (2010) Etnichna psykholohiia yak haluz naukovoho znannia: istoryko-teoretychnyi vymir [Ethnic Psychology as a Branch of Scientific Knowledge: Historical and Theoretical Dimension] - K., 2010. [in Ukrainian].
 • Культура і психологія: точки взаємозв’язку // Журнал “Соціальна психологія” – Київ, 2006. – №. 6 (20) – С. 60-67.
 • Мова як чинник згуртованості групового “Ми” // Журнал “Соціальна психологія” – Київ, 2008. – №. 1 (27) – С. С. 105-112.
 • Трансформація етнічної ідентичності та її типи // Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. 3. – К.: НАН України; Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського; МАНМ, 2008. – С. 60-65.
 • Проблема етноцентризму у сучасній етнічній психології // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред.. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 168-177.
 • Становлення та формування етнічної ідентичності особистості // Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України «Наука і освіта». – Спецвипуск. Проект: «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». – Одеса, 2010. – № 9. – С. 47–51.
 • Психологія вчинку у працях В. А. Роменця // Творча спадщина В. А. Роменця: сучасний погляд / Матеріали круглого столу (м. Київ, 18 травня 2011 р.). – Ніжин, 2011. – С. 7-8.
 • Індигенна психологія: культура і світ більшості // Журнал “Соціальна психологія”. – Київ, 2011. – №. 2 (46) – С. 134-142.
 • Культура та контекст: пряме чи приховане вираження думки? // Журнал “Соціальна психологія”. – Київ, 2011. – №. 3 (47) – С. 121-129.
 • “Ставлення до часу як ознака «простоти чи складності» культури” // Журнал “Соціальна психологія”. – Київ, 2012. – №. 1-2 (51-52) – С. 54-62.
 • “Проблемне поле етнічної психології як науки” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – Випуск 3. – С. 7-10.
 • “В. А. Роменець – фундатор вітчизняної історико-психологічної науки” // Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Роменця: зб. ст. / упоряд П. А. М’ясоїд; від. ред. А. В. Фурман. – К.: Либідь, 2012. ‑С. 218-223.
 • «Методичні рекомендації з написання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” за спеціальністю “Психологія”. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 32 с. (0,8 д.а.). (у співав. з А. Б. Коваленко).
 • Academic Mobility and Professionalism of Higher School Staff in Ukraine: Evaluation and Assessment // Procedia - Social and Behavioral Sciences. ‑ Volume 69. ‑ 24 December 2012. – P. 1785-1794. (у співав. з С. Ю. Пащенко).
 • Psychological analysis of the ethnic conflicts’ determinants // Ethnicity: Ukrainian Perspectives. – Warsaw – Kiev, 2013. – P. 123-129.
 • Virtual Mobility of University Teaching Staff // The NMC Horizon Report Higher Education Edition. Austin, Texas, The New Media Consortium, pp. 236-242. Available in: http://disconference.eu/en/programme /(у співав. з С. Ю. Пащенко).
 • Language and Ethnic Identity of Ukrainian Students // THE 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY. ‑ P. 138. Available in: http://www3.unil.ch/wpmu/ecdp2013/files/2013/08/Abstract-Book-2-9-13.pdf
 • Психологическое сопровождение детей с ослабленным здоровьем в инклюзивной школе // Ананьевские чтения – 2013. Психология в здравоохранении: Материалы научной конференции, 22-24 октября 2013 г. / Отв. ред. О. Ю. Щелкова. – СПб.: Скифия-принт, 2013. – С. 483-485 / (у співав. з С. Ю. Пащенко).
 • Сучасні європейські тенденції професійної підготовки психологів і проблеми психологічної освіти в Україні // Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. – м. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 181-185.
 • Danyliuk I. V. (2006) Kul'tura i psyhologija: tochky vzajemozv’jazku [Culture and psychology: interconnection]. Social'na psyhologija [Social psychology], 6 (20), 60-67. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2008) Mova jak chynnyk zgurtovanosti grupovogo “My” [Language as the factor of cohesion of the group "We"]. Social'na psyhologija [Social Psychology], 1 (27), 105-112. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2008) Transformacija etnichnoi' identychnosti ta i'i' typy [Transformation of ethnic identity and its types]. Ukrai'ns'ko-makedons'kyj naukovyj zbirnyk [Ukrainian-Macedonian scientific collection], 3, 60-65. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2010) Problema etnocentryzmu u suchasnij etnichnij psyhologii' [The problem of ethnocentrism in contemporary ethnic psychology]. Problemy suchasnoi' psyhologii': Zbirnyk naukovyh prac' Kam’janec'-Podil's'kogo nacional'nogo universytetu imeni Ivana Ogijenka, Instytutu psyhologii' im. G. S. Kostjuka APN Ukrai'ny. [Problems of modern psychology: Collection of scientific works of the Kamianets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko, Institute of Psychology named after. G.S. Kostyuk of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], 7, 168-177. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2010) Stanovlennja ta formuvannja etnichnoi' identychnosti osobystosti [Formation of the ethnic identity of a person]. «Nauka i osvita». – Specvypusk. Proekt: «Psyhologija osobystosti: teorija, dosvid, praktyka». [«Science and Education». - Special issue. Project: "Psychology of personality: theory, experience, practice"], 9, 47-51. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2011) Indygenna psyhologija: kul'tura i svit bil'shosti [Indigenous psychology: culture and the world of the majority] Social'na psyhologija [Social Psychology], 2 (46), 134-142. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2011) Kul'tura ta kontekst: prjame chy pryhovane vyrazhennja dumky? [Culture and context: direct or hidden expression of thought?] Social'na psyhologija [Social Psychology], 3 (47), 121-129. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2012) Stavlennja do chasu jak oznaka «prostoty chy skladnosti» kul'tury [Attitude to time as a sign of" simplicity or complexity "of culture] Social'na psyhologija [Social Psychology], 1-2 (51-52), 54-62. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2012) Problemne pole etnichnoi' psyhologii' jak nauky [The Problematic field of Ethnic Psychology as a Science], Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Psyhologija. Pedagogika. Social'na robota. [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Psychology. Pedagogy. Social work],3, 7-10. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V. (2012) V. A. Romenec' – fundator vitchyznjanoi' istoryko-psyhologichnoi' nauky [V. A.Romenets - founder of the national historical-psychological science] Psyhologija vchynku: Shljahamy tvorchosti V. A. Romencja: zb. st. [Psychology of the act: studying the works of V.A. Romenets, 218-223. [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V., Kovalenko A. B. (2012) Metodychni rekomendacii' z napysannja dyplomnyh robit za osvitn'o-kvalifikacijnym rivnem “Specialist” za special'nistju “Psyhologija” [Methodical recommendations for the writing of Diploma thesis or the educational-qualification level" Specialist "on the specialty" Psychology "]. Kyiv: Publishing and Printing Center "Kyiv University". [in Ukrainian].
 • Danyliuk I. V., Pacschenko S. Yu. (2012) Academic Mobility and Professionalism of the Higher School Staff in Ukraine: Evaluation and Assessment. Proceedings - Social and Behavioral Sciences, 69, 1785-1794.
 • Danyliuk I. V. (2013) Psychological analysis of ethnic conflicts determinants. Ethnicity: Ukrainian Perspectives, 123-129.
 • Danyliuk I. V., Pacschenko S. Yu. (2013) Virtual Mobility of the University Teaching Staff. The NMC Horizon Report Higher Education Edition, pp. 236-242.Retrieved from: http://disconference.eu/en/programme/
 • Danyliuk I. V. (2013) Language and Ethnic Identity of Ukrainian Students. Abstracts of Papers. THE 16TH EUROPEAN CONFERENCE ON DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, p.138. Retrieved from: http://www3.unil.ch/wpmu/ecdp2013/files/2013/08/Abstract-Book-2-9-13.pdf
 • Danyliuk I. V., Pacschenko S. Yu. (2013) Psyhologycheskoe soprovozhdenye detej s oslablennыm zdorov'em v ynkljuzyvnoj shkole [Psychological support for children with impaired health in the inclusive school]. Abstracts of Papers. Anan'evskye chtenyja [Ananev Readings] (pp. 483-485). Saint Petersburg [in Russian].
 • Danyliuk I. V. (2013) Suchasni jevropejs'ki tendencii' profesijnoi' pidgotovky psyhologiv i problemy psyhologichnoi' osvity v Ukrai'ni [Modern European trends in the professional training of psychologists and the problem of psychological education in Ukraine]. Psyhologo-pedagogichni umovy rozvytku osvitn'ogo prostoru derzhavy. [Psychological and pedagogical conditions of development of the educational space of the state] (pp181-185). Lviv. [in Ukrainian].